Arbeidsconflictenprotocol voorkomt ziekmelding

Om in de toekomst ziekmelding bij arbeidsconflicten te voorkomen kan je het instellen van een arbeidsconflictenprotocol overwegen.

Wat is een arbeidsconflictenprotocol?

In een arbeidsconflictenprotocol leg je afspraken vast over wat te doen bij een arbeidsconflict. Het is een vorm van ‘precommitment’. Precommitment is een vooraf vastgelegde afspraak, die regelt wat te doen als een bepaalde (op dat moment nog als zeer onwaarschijnlijk ervaren) situatie ontstaat. Vaak is het verstandig om in rustige tijden afspraken te maken. Je haalt dan de emotie van de beslissing af. Zo voorkom je dat je in tijden van stress door alle emoties verkeerde beslissingen neemt. Een bekend voorbeeld van precommitment is het vastleggen van huwelijkse voorwaarden.

Waarom een arbeidsconflictenprotocol?

Mensen die in een arbeidsconflict verwikkeld raken voelen zich vaak boos, onzeker of in paniek. Als je zo wordt overmand door emoties, dan zijn die emoties sterker dan je ratio. Je krijgt dan moeite met het maken van keuzes en je kiest vaak verkeerd.

Bij een arbeidsconflict wéét je dat je beter de confrontatie aan kunt gaan door het conflict bespreekbaar te maken, maar toch kíes je er vaak liever voor om je ziek te melden. Het conflict bespreekbaar maken en je kwetsbaar opstellen is immers veel enger dan een simpele ziekmelding. Bovendien hebben mensen eerder de neiging om niets te doen dan actief te handelen. 

Het is makkelijker om de juiste keuze te maken als vooraf al vastligt wat de spelregels zijn bij een arbeidsconflict.

Een arbeidsconflictenprotocol bevat heldere gedragsregels voor hoe om te gaan met een arbeidsconflict / conflict op de werkvloer. Een werknemer meldt zich vaak ziek na een arbeidsconflict omdat hij niet weet hoe hij er anders mee om kan gaan. Concrete gedragsregels maken duidelijk hoe een werknemer moet handelen bij een conflict zodat een (schijn)ziekmelding wordt voorkomen en het conflict niet uit de hand loopt.

Een arbeidsconflictenprotocol kan bestaan uit de volgende stappen:

  1. Een werknemer met een arbeidsconflict meldt het conflict bij een neutrale derde binnen de organisatie. Bijvoorbeeld een p&o-medewerker, een leidinggevende van een andere afdeling of een vertrouwenspersoon.
  2. Deze neutrale derde brengt de betrokkenen bij het conflict binnen twee tot drie dagen bij elkaar en bemiddelt.
  3. Als de interne bemiddeling niet lukt, dan kan de organisatie een externe mediator inschakelen.

In het protocol kan ook staan wat de werknemer in de periode tussen de conflictmelding en de oplossing kan doen: bijv. een arbeidsconflictenverlof of tijdelijk een andere werkplek.

Met een arbeidsconflictenprotocol voorkom je dus dat een arbeidsconflict uit de hand loopt en een werknemer zich ten onrechte ziek meldt.

Het arbeidsconflictenprotocol is een waardevolle aanvulling op het personeelsbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en re-integratiebeleid. Het heeft effect als het structureel deel uitmaakt van arbeidsovereenkomsten of de personeelsregeling. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met het protocol.

Wil je ook een arbeidsprotocol invoeren binnen je organisatie? Neem contact op voor meer informatie.

 

Neem contact op