Hoe vrijwillig is mediation bij een arbeidsconflict?

Is deelname aan mediation wel zo vrijwillig?

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Maar hoe vrijwillig is mediation bij een arbeidsconflict voor zowel werkgevers als werknemers nu eigenlijk en wat kunnen de gevolgen zijn als je niet kiest voor mediation? Op die vragen geef ik een antwoord in dit artikel.

Arbeidsconflicten komen vaak voor

Ruim 30% van de werknemers raakt wel eens betrokken bij een arbeidsconflict. Conflicten op de werkvloer ontstaan zowel tussen een werknemer en werkgever of directe leidinggevende als tussen collega’s onderling. Dergelijke conflicten hebben vaak tot resultaat dat de medewerker zich onprettig voelt en in veel gevallen ziek thuisblijft. Voor de werkgever betekent zo’n situatie een verloren arbeidskracht terwijl daar wel kosten tegenover staan. Bedrijfsartsen of andere instanties adviseren bij dergelijke arbeidsconflicten meestal mediation. Wanneer een onafhankelijk mediator kan helpen om voor beide partijen een bevredigende oplossing te bewerkstelligen, zijn beide partijen daarbij gebaat.

Mediation is vrijwillig

Niemand kan gedwongen worden om deel te nemen aan mediation bij een arbeidsconflict. Het komt dan ook regelmatig voor dat een van de partijen ervoor kiest om niet mee te werken aan een bemiddelingstraject. Hoewel deelname dus vrijwillig is, blijkt dit in de praktijk minder vrijblijvend dan misschien op voorhand wordt verondersteld. Wanneer een werkgever of werknemer weigert om partij te zijn in een bemiddelingspoging, is dat meestal niet zonder gevolgen. Mediation wordt gezien als een belangrijk middel om tot een oplossing van een conflict te komen. Mediation weigeren betekent eigenlijk dat je niet wil meewerken aan een oplossing.

Gevolgen voor de werkgever bij weigering van mediation

Een arbeidsconflict kan ertoe leiden dat een werkgever zijn werknemer wil ontslaan. Dit gaat echter zomaar niet. Zowel het UWV als de kantonrechter kan hier een stokje voor steken.

 • Bij een ontslagprocedure zal het UWV altijd toetsen of de werkgever wel genoeg heeft gedaan om het conflict op te lossen. Mediation wordt hierin als een belangrijk middel gezien. Een werkgever die niets van bemiddeling wil weten, kan dit duur komen te staan. Bij de aanvraag van een uitkering zal het UWV uitzoeken of de werkgever wel genoeg zijn best heeft gedaan om de werknemer in dienst te houden. Als het UWV vindt dat dit niet het geval is omdat de werkgever heeft afgezien van mediation, kan dit een loonsanctie tot gevolg hebben of een verlenging van het opzegverbod tijdens ziekte.
 • Ook een kantonrechter kan een ontslagvergunning weigeren, wanneer blijkt dat een werkgever geen mediationtraject heeft opgestart. Het doorlopen van zo’n traject door beide partijen weegt mee in het vonnis. Een werkgever kan bijvoorbeeld niet zomaar een verstoorde arbeidsverhouding aanvoeren als reden van ontslag. De kantonrechter zal zich dan eerst afvragen of de werkgever met behulp van mediation heeft geprobeerd om tot een betere verhouding te komen. Is dat niet het geval dan kan de rechter beslissen dat ontslag niet is toegestaan of dat de werknemer recht heeft op een hogere ontslagvergoeding.

Ook werknemer kan beter meewerken aan mediation

Ook voor een werknemer kan het weigeren van bemiddeling tot gevolg hebben dat dit in zijn nadeel wordt uitgelegd. Vooral als je ziek thuisblijft terwijl je redelijkerwijs wel bij een bemiddelingstraject aanwezig zou kunnen zijn. De werkgever kan dit uitleggen als het niet willen meewerken aan genezing en op grond daarvan de uitbetaling van het salaris stopzetten.

Op zoek naar een mediator?

Mijn naam is Mieke van der Linden. Ik heb een ruime ervaring in het oplossen van conflicten. Heb je te maken met een arbeidsconflict? Neem dan vandaag nog contact met mij op.

 

Verbetertrajecten: voer voor arbeidsconflicten!

Verbetertrajecten

Regelmatig heb ik in mijn praktijk te maken met arbeidsconflicten over verbetertrajecten tussen werkgever en werknemer.

Intenties van de werkgever met een verbetertraject

Met een verbetertraject kan een werkgever verschillende intenties hebben:

 1. De werkgever wil de werknemer beter laten functioneren.
 2. De werkgever wil hoe dan ook van de werknemer af. Het verbetertraject is ‘slechts’ een noodzakelijke stap in het ontslagtraject.

Dit laatste heeft alles te maken met de Wet werk en zekerheid (WwZ). Onder deze wet is het moeilijker geworden om een arbeidsovereenkomst via de rechter te laten ontbinden. Alleen als een ontslaggrond voldoende is onderbouwd kan de rechter een arbeidsovereenkomst ontbinden. Werkgevers moeten dus meer aandacht gaan besteden aan het vormen van een goed functioneringsdossier en reële verbetertrajecten.

Een combinatie van beide intenties is ook mogelijk: de werkgever hoopt dat de werknemer zich verbetert maar heeft daar een hard hoofd in. Hij acht de kans groot dat een verbetertraject niet het gewenste resultaat gaat opleveren. De werkgever weet dat hij in dat geval een zorgvuldig verbetertraject nodig heeft voor het ontslagdossier.

 

Reactie van de werknemer op een verbetertraject

Als werknemer is het hoe dan ook pijnlijk om aangesproken te worden op je functioneren. Wie wil er immers niet erkend en gewaardeerd worden voor wat hij doet?

In het beste geval heeft de werkgever oprechte intenties met het verbetertraject en erkent de werknemer dat er sprake is van disfunctioneren en is bereid daaraan te werken. De werknemer heeft waarschijnlijk al vaker te horen gekregen dat zijn functioneren niet naar wens is en een verbetertraject zal dus geen verrassing voor hem zijn. Vervelend, maar in de lijn der verwachting.

Wat echter ook regelmatig voorkomt is dat een werknemer al langer in dienst is en tot dan toe alleen maar positieve feedback/beoordelingen heeft gekregen. Een verbetertraject kan dan aankomen als een klap in het gezicht. Ik zie dit bijvoorbeeld gebeuren bij organisaties die in een professionaliseringsslag zitten en bewuster/andere/hogere eisen aan de werknemers gaan stellen. Of als de werknemer een nieuwe leidinggevende krijgt die andere verwachtingen van de werknemer heeft dan zijn voorganger. De werknemer kan dan het gevoel krijgen dat de werkgever een dubbele agenda heeft en het disfunctioneren verzint om hem te ontslaan.

Het kan echter ook zijn dat de werknemer het disfunctioneren niet (h)erkent doordat hij onvoldoende in staat is kritisch naar zichzelf te kijken en/of niet tegen kritiek kan.

Ook is het mogelijk dat de werknemer het werk helemaal zat is en liefst met een ontslagvergoeding elders een nieuwe uitdaging aan gaat. In dat geval zou een werknemer het verbetertraject kunnen aangrijpen om aan te sturen op een arbeidsconflict.

Tot slot kan de werknemer het disfunctioneren niet (h)erkennen doordat het door de werkgever wordt verzonnen om de werknemer te kunnen ontslaan.

Er zijn dus veel verschillende scenario’s mogelijk. Het is aan de mediator om daar de weg naar een oplossing in te vinden.

 

Achterdocht

Bij conflicten over verbetertrajecten zie ik aan beide kanten veel achterdocht: De werknemer verdenkt de werkgever ervan hem/haar te willen lozen en het verbetertraject alleen maar in te zetten ten einde tot een goed ontslagdossier te komen.

De werkgever op zijn beurt verdenkt de werknemer ervan het verbetertraject niet serieus te nemen: de werknemer wil zijn of haar eigen tekortkomingen niet erkennen, loopt de boel te traineren en/of denkt alleen maar aan zichzelf.

Dit zijn lastige conflicten, juist omdat er voor beiden zoveel vanaf hangt, werkgever en werknemer afhankelijk van elkaar zijn en omdat niet gewaardeerd/erkend worden zo kwetsend kan zijn.

 

In de mediation

Als mediator probeer ik bij arbeidsconflicten over verbetertrajecten eerst te achterhalen wat de intentie is van partijen. Wil de werkgever een beter functionerende werknemer teneinde de samenwerking te kunnen voortzetten? En is de werknemer bereid zichzelf te verbeteren?

In dat geval is het doel van de mediation dat partijen elkaar het voordeel van de twijfel geven en samen komen tot een goedlopend verbetertraject. Hiervoor is het belangrijk dat beide partijen erkennen dat het vertrouwen is aangetast en dat zij de wil tonen om te bouwen aan een geobjectiveerd vertrouwen: een vorm van vertrouwen die gebaseerd is op heldere informatie en afspraken.

Die afspraken betreffen in dit geval o.a. de inhoud, vorm en planning van het verbetertraject. Belangrijk bij een verbetertraject is:

 • Het traject gaat in dialoog met de werknemer
 • De werknemer krijgt een eerlijke kans
 • Er wordt concreet gemaakt op welke punten de werknemer zich moet verbeteren
 • Er ligt een duidelijke planning, dus op welke termijn verbeteringen zichtbaar moeten zijn
 • Het is duidelijk wat de consequenties zijn als het verbetertraject niet slaagt
 • er wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd.

Het kan ook dat partijen concluderen dat er onvoldoende basis is om gezamenlijk verder te gaan en besluiten dat de mediation een exit-mediation wordt.

In het slechtste geval komt er geen volledige openheid over de intenties. Bijvoorbeeld de een wil niet samen verder maar geeft dit niet toe terwijl de ander wel samen verder wil maar merkt (of denkt te merken!) dat de ander dat niet wil ook al zegt hij van wel. Dan wordt de mediation zonder oplossing beëindigd of er wordt wel een verbetertraject afgesproken, maar dat loopt dan vaak verre van soepel.

De bereidheid van de deelnemers om openheid van zaken te geven is dus essentieel voor het welslagen van de mediation.

 

Heb je ook een arbeidsconflict over een verbetertraject?

Neem dan nu contact op. Ik help je graag.

 

 

Arbeidsconflicten- protocol voorkomt ziekmelding

Arbeidsconflictenprotocol voorkomt ziekmelding

Om in de toekomst ziekmelding bij arbeidsconflicten te voorkomen kan je het instellen van een arbeidsconflictenprotocol overwegen.

Wat is een arbeidsconflictenprotocol?

In een arbeidsconflictenprotocol leg je afspraken vast over wat te doen bij een arbeidsconflict. Het is een vorm van ‘precommitment’. Precommitment is een vooraf vastgelegde afspraak, die regelt wat te doen als een bepaalde (op dat moment nog als zeer onwaarschijnlijk ervaren) situatie ontstaat. Vaak is het verstandig om in rustige tijden afspraken te maken. Je haalt dan de emotie van de beslissing af. Zo voorkom je dat je in tijden van stress door alle emoties verkeerde beslissingen neemt. Een bekend voorbeeld van precommitment is het vastleggen van huwelijkse voorwaarden.

Waarom een arbeidsconflictenprotocol?

Mensen die in een arbeidsconflict verwikkeld raken voelen zich vaak boos, onzeker of in paniek. Als je zo wordt overmand door emoties, dan zijn die emoties sterker dan je ratio. Je krijgt dan moeite met het maken van keuzes en je kiest vaak verkeerd.

Bij een arbeidsconflict wéét je dat je beter de confrontatie aan kunt gaan door het conflict bespreekbaar te maken, maar toch kíes je er vaak liever voor om je ziek te melden. Het conflict bespreekbaar maken en je kwetsbaar opstellen is immers veel enger dan een simpele ziekmelding. Bovendien hebben mensen eerder de neiging om niets te doen dan actief te handelen. 

Het is makkelijker om de juiste keuze te maken als vooraf al vastligt wat de spelregels zijn bij een arbeidsconflict.

Een arbeidsconflictenprotocol bevat heldere gedragsregels voor hoe om te gaan met een arbeidsconflict / conflict op de werkvloer. Een werknemer meldt zich vaak ziek na een arbeidsconflict omdat hij niet weet hoe hij er anders mee om kan gaan. Concrete gedragsregels maken duidelijk hoe een werknemer moet handelen bij een conflict zodat een (schijn)ziekmelding wordt voorkomen en het conflict niet uit de hand loopt.

Een arbeidsconflictenprotocol kan bestaan uit de volgende stappen:

 1. Een werknemer met een arbeidsconflict meldt het conflict bij een neutrale derde binnen de organisatie. Bijvoorbeeld een p&o-medewerker, een leidinggevende van een andere afdeling of een vertrouwenspersoon.
 2. Deze neutrale derde brengt de betrokkenen bij het conflict binnen twee tot drie dagen bij elkaar en bemiddelt.
 3. Als de interne bemiddeling niet lukt, dan kan de organisatie een externe mediator inschakelen.

In het protocol kan ook staan wat de werknemer in de periode tussen de conflictmelding en de oplossing kan doen: bijv. een arbeidsconflictenverlof of tijdelijk een andere werkplek.

Met een arbeidsconflictenprotocol voorkom je dus dat een arbeidsconflict uit de hand loopt en een werknemer zich ten onrechte ziek meldt.

Het arbeidsconflictenprotocol is een waardevolle aanvulling op het personeelsbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en re-integratiebeleid. Het heeft effect als het structureel deel uitmaakt van arbeidsovereenkomsten of de personeelsregeling. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met het protocol.

Wil je ook een arbeidsprotocol invoeren binnen je organisatie? Neem contact op voor meer informatie.

 

Neem contact op

Depressie en werk

Waarom een blog over depressie en werk?

Als u aan depressie denkt, dan denkt u waarschijnlijk niet direct aan mediation. Helaas is mediation toch vaker nodig wanneer er sprake is van depressie en een baan. Depressie is een psychische stoornis en is voor buitenstaanders niet altijd goed waarneembaar, dit kan tot onbegrip leiden en kan tot gevolg hebben dat verstandhoudingen verslechteren. Een klassiek probleem wat ik vaak tegenkom in mijn werk als mediator is dat de werkgever denkt dat er sprake is van onwil of aanstellerij, met als gevolg dat de werknemer zich niet begrepen en ondersteund voelt. Dit bemoeilijkt de communicatie en de re-integratie en dat kan leiden tot conflicten.

Dit artikel is bedoeld voor werknemers die zelf kampen met een depressie, maar ook voor werkgevers, leidinggevenden en werknemers die te maken hebben met een collega die kampt met een depressie. Het gaat vooral in op de relatie tussen depressie en werk.

Depressie en werk: cijfers

In Nederland worden er jaarlijks één op de vijf mensen depressief, dus dat is 20% van de Nederlandse bevolking. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt depressie zelfs als dé ziekte van de eenentwintigste eeuw. Uit onderzoek van het Trimbosinstituut (2011) blijkt dat depressie in Nederland de grootste veroorzaker is van verzuim onder werkenden. Ruim één op de vijf werknemers die thuis zit vanwege psychische problemen, heeft een depressie.

Voor de wetenschappers is het nog lastig te bepalen welk percentage van de depressieve werknemers een beroepsgebonden depressie heeft. Voor bedrijfsartsen is het namelijk lastig te bepalen in hoeverre de depressie werkgebonden is. Uit onderzoek blijkt dat de invloed van het werk op het ontstaan van een depressie vaak onderschat wordt door bedrijfsartsen. Dat depressie veroorzaakt zou zijn door privé omstandigheden wordt juist overschat volgens hetzelfde onderzoek.

Vandaag de dag worden psychische klachten onderschat en ook het ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door psychische klachten wordt onderschat. Onderzoekers voorspellen dat in 2030 de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid psychische aandoeningen zullen zijn. Op dit moment wordt 40% van het verzuim veroorzaakt door psychische klachten. Steeds meer bedrijven erkennen het probleem dat depressie veroorzaakt kan worden door het werk.

Wat is een depressie en wat is een werkdepressie? Wat zijn de symptomen?

Net las u al even over een beroepsgebonden depressie, maar wat is dat eigenlijk? En wat verschilt dat van een ‘normale’ depressie? Om dat te weten is het handig om eerst even uit te leggen wat een ‘normale’ depressie is. Een depressie is een psychische aandoening die ook gepaard gaat met lichamelijke klachten. De hoofdkenmerken zijn het verlies in interesse en afname van activiteiten, men heeft nergens zin meer in. Mensen met een depressie voelen zich somber en kunnen niet tot nauwelijks nog genieten. Ze hebben geen energie om activiteiten te ondernemen, waardoor ze in een negatieve cirkel belanden. Door sombere gedachten nemen de sombere gevoelens toe, neemt het activiteitsniveau af, waardoor de sombere gedachten en sombere gevoelens nog meer toe nemen. Volgens de DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) moeten er vijf of meer symptomen aanwezig zijn binnen dezelfde periode van twee weken waarvan minstens één van de symptomen ofwel een sombere stemming is, ofwel verlies van interesse of plezier. Andere symptomen die in de DSM 5 beschreven worden zijn: significant gewichtsverlies (zonder volgen van dieet), of gewichtstoename, insomnia of hypersomnia (slaapproblemen), psychomotorische agitatie of vertraging, vermoeidheid of verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid of onterechte schuldgevoelens, verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, terugkerende gedachten aan de dood of over zelfdoding.

In de DSM 5 wordt er niet specifiek gesproken over een beroepsgebonden depressie. Wat symptomen betreft zit er geen verschil tussen een depressie die werk gerelateerd is of een ‘gewone’ depressie. In beide gevallen is er sprake van stemmingsklachten en het verlies van plezier in het leven. Het verschil is echter dat een depressie die beroepsgebonden is, voornamelijk veroorzaakt of versterkt wordt door het werk. Dit kan te maken met omstandigheden op het werk, als men het idee van heeft er geen grip meer op te hebben. De beroepsgebonden depressie wordt onder andere herkend door prikkelbaarheid, snel opgefokt zijn, moeilijk tot rust komen als de medewerker overstuur is geworden, zwaarmoedig, gevoel dat je ondergewaardeerd wordt en het weinig initiatief nemen op het werk.

Hoe weet je of er sprake is van een ‘gewone’ depressie of een beroepsgebonden depressie?

Als u bij uzelf klachten herkent als somberheid, vermoeidheid en het weinig plezier ervaren, ga dan eerst naar de huisarts. Eerst moeten er uitgesloten worden dat het niet om een lichamelijke ziekte gaat, in plaats van een geestelijke. Als uit lichamelijk onderzoek niets blijkt, dan kan u eventueel doorverwezen worden naar een psycholoog. Om erachter te komen om welke depressie het gaat, is het belangrijk om te bedenken wanneer de klachten zijn begonnen. Als de klachten zijn ontstaan na een stressvolle gebeurtenis in uw privéleven, of u hebt jaarlijks last van somberheidsklachten tijdens de winter, dan is er waarschijnlijk geen sprake van een werkgerelateerde depressie. Als de klachten zijn ontstaan na een gebeurtenis op het werk, bijvoorbeeld veranderingen binnen het bedrijf, of het uitvoeren van een andere functie of meer werk moeten doen, dan is de kans groot dat de depressie samenhangt met uw werk. Een beroepsgebonden depressie wordt in overwegende mate veroorzaakt of getriggerd door omstandigheden op het werk die als belastend worden ervaren. Als de symptomen behorende bij een depressie langer dan twee weken voortduren, kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

Verschil depressie en een burn-out

Depressie

Het is soms lastig onderscheid te maken tussen een depressie en een burn-out. Een burn-out ontstaat vaak door het werk, er is sprake van overbelasting en men kan zich niet meer voldoende ontspannen. Veel symptomen van een depressie komen overeen met een burn-out. Echter het grootste verschil is dat men zich met een depressie voortdurend somber voelt en nauwelijks meer kan genieten. Iemand met een burn-out kan nog wel plezier ervaren in activiteiten en voelt zich niet voortdurend neerslachtig.

Onbekendheid en taboe

Depressie is helaas een psychiatrische stoornis waarvan de ernst door de omgeving vaak wordt onderschat. Zeker in de hedendaagse maatschappij waar de werkdruk hoog ligt en gepresteerd moet worden, wordt er van iemand verwacht die ‘even niet lekker in zijn vel zit’, snel weer de draad oppakt en weer zijn werk zoals altijd doet. Deze verwachting en misvatting over een depressie, maakt het voor mensen met een depressie alleen nog maar moeilijker en kan het genezingsproces in de weg zitten. Want een depressie is meer dan ‘even niet lekker in je vel zitten’, dat zitten we allemaal wel eens en is in de meeste gevallen gelukkig niet ernstig. We kunnen een mindere dag hebben als we een slechte nachtrust hebben gehad, een drukke dag voor de boeg hebben of een avondje te veel alcohol hebben genuttigd. De klachten gaan wel weer over na één of twee dagen rust. Een depressie niet, daar is meer voor nodig dan alleen rust pakken.

Taboes over een depressie

Dat er taboes heersen rondom psychische aandoeningen laat het onderzoek van Blauw Research zien in 2013. Zij concludeerden dat bijna 40% van de mensen het lastig vindt om te spreken met iemand uit de omgeving die lijdt aan een psychische stoornis en over de klachten te praten, ze praten liever over andere dingen. In 42% van de gevallen praten mensen liever met iemand anders, dan dat ze met de persoon praten die lijdt aan een psychische aandoening. Maar liefst zes op de tien Nederlanders met een psychische aandoening geeft aan dat ze vreemde reacties van andere mensen hebben gekregen. En meer dan een kwart van de Nederlanders met een psychische stoornis geeft aan dat ze door de ziekte vrienden en kennissen hebben verloren.

Een depressie is dus een ziekte waar we liever niet over praten en die we liever niet zien. Zeker op de werkvloer lijkt het erop alsof werkgevers en werknemers hun ogen er voor sluiten. Deze taboes leiden tot onderschatting en onbekendheid van de ziekte, waardoor mensen met een depressie niet hun mond durven te openen en hierdoor raken ze juist nog dieper in een depressie, dan dat ze eruit komen. Om een depressie te overwinnen heb je steun vanuit de omgeving nodig, dat lukt je niet in je eentje.

Risicofactoren die bijdragen aan het ontstaan van een depressie

Niet iedereen is even vatbaar voor het krijgen van een depressie. Dat heeft enerzijds te maken met een deel aanleg. Als u uit een familie komt waar veel depressie heerst, dan is uw kans op het ontwikkelen van een depressie ook hoger. Dit heeft te maken met genetische kwetsbaarheid. Maar een ander deel dat van grote invloed is, is hetgeen waar u mee te maken krijgt tijdens uw leven. Dit noemen we risicofactoren. Genetische aanleg is ook een risicofactor. Risicofactoren in het leven die de kans verhogen op het ontstaan van een depressie zijn onder andere:

 • Ongunstige opvoedingssituatie
 • Langdurig gepest worden in de jeugd
 • Als kind ouder verliezen
 • Laag zelfbeeld
 • Andere psychische stoornissen zoals ADHD, autisme en angstklachten
 • Negatieve life-events, zoals overlijden, relaties die verbreken, financiële problemen
 • Lichamelijke aandoeningen
 • Sociaal isolement
 • Dreigend verlies van werk
 • Werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid

Dit is een opsomming van de meest voorkomende risicofactoren, maar zo zijn er nog veel meer. Het betekent dus niet dat als er sprake is van één van de risicofactoren hebt, u dus een depressie krijgt. Vaak is het ook een samenhang of opstapeling van meerdere risicofactoren en daarbij speelt uw genetische aanleg nog een rol.

Beroepen waarin de beroepsziekte voorkomt

Werkgerelateerde depressie kan in alle beroepen voorkomen. Of u nu verkoper, politieagent of accountant bent, bij ieder beroep is er een kans op depressie. Uit diverse onderzoeken komen bepaalde beroepen naar voren die stressvol zouden zijn, zoals leraar, werken in de horeca of gezondheidszorg, jurist en secretarieel werker. Wanneer het werk veel stress met zich meebrengt, door bijvoorbeeld een hoge werkdruk of veel verantwoordelijkheden, is de kans op de ontwikkeling van een depressie groter. Maar ook functies waar de werkdruk op een normaal of laag niveau ligt en er weinig verantwoordelijkheden zijn, kan het werk leiden tot een depressie. Dit kan te maken hebben met andere factoren, zoals pestgedrag onder collega’s, procedurele onrechtvaardigheid of weinig plezier ervaren in de werkzaamheden.

Invloed van depressie op het werk

Eerder is al genoemd dat depressie leidt tot veel verzuimdagen. Voor een medewerker die ziek thuis zit, is een bedrijf ongeveer anderhalf tot tweeënhalf keer zijn bruto loonkosten kwijt. Deze kosten bestaan uit omzetverlies en de vervanging om het werk van de zieke werknemer te laten doen. Uit meerdere studies blijkt dat psychisch verzuim veel langer duurt dan het gemiddelde verzuim. Als depressie onbehandeld blijft en er is sprake van ernstig disfunctioneren, dan kan het zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Depressie vrouw

Niet alleen is het verzuim vervelend voor collega’s en duur voor het bedrijf, maar ook als de depressieve werknemer nog aan het werk is kunnen er problemen ontstaan. Mensen met een depressie zijn vaak vermoeider en concentratieverlies is ook één van de symptomen. Hierdoor kunnen er meer fouten ontstaan in het werk en de productiviteit kan verloren gaan. Ook kunnen mensen met een depressie eerder in conflict raken met collega’s door het eerder genoemde onbegrip onderling. Dit kan een effectieve samenwerking in de weg staan en ook invloed hebben op het werkproces.

Wat te doen bij een depressie?

Als u de symptomen van een depressie bij uzelf herkent, dan is een eerste stap contact opnemen met de huisarts. Hij of zij zal bekijken of de symptomen niet samenhangen met een lichamelijke aandoening. Als de symptomen nog mild zijn, kan de huisarts u doorsturen naar de praktijkondersteuner. Deze werknemer is gebonden aan de huisartsenpraktijk en kan helpen bij psychische problemen van lichte aard. Mocht de huisarts denken dat er meer hulp nodig is, of mochten de gesprekken met de praktijkondersteuner niet voldoende opleveren, dan kan u worden doorverwezen naar een psycholoog of een psychiater. Een psychiater is bij de behandeling betrokken als er ook medicatie wordt ingezet. Bij depressie wordt meestal antidepressiva voorgeschreven. Zowel gesprekstherapie, zoals psychotherapie of cognitieve gedragstherapie, als medicamenteuze behandelingen zijn beide bewezen behandelingen die helpen bij depressie. De combinatie van gesprekstherapie en medicatie biedt de grootste effecten. Naast deze twee therapievormen zijn er ook nog andere mogelijkheden om hulp te bieden bij depressie, zoals ondersteunende begeleiding thuis bijvoorbeeld. Welke hulp precies geboden wordt, heeft te maken met de ernst van de depressie, maar natuurlijk ook met de wensen van de patiënt.

Hoe kom je van een werkdepressie af?

Uit een Deens onderzoek komt naar voren dat het veranderen van het oordeel van de werknemer over de werkomgeving en mogelijke veranderingen van de werkomgeving vooral effectief zijn bij een werkgerelateerde depressie. Deze veranderingen hebben een grotere invloed dan het verminderen van de werklast. Ook werken speelt een belangrijke rol bij de behandeling van depressie. Werk zorgt namelijk ook voor structuur en ritme, dit is erg belangrijk voor het herstel. U hoeft niet direct weer acht uur per dag te werken, maar bouw het langzaam op en begin met een paar uur per week. Een mediator kan hierbij een belangrijke rol spelen om goede afspraken te maken tussen de werkgever en de werknemer.

Zelf doen

Voordat u de juiste hulp krijgt, zijn er ook al maatregelen die uzelf kunt nemen om u beter te gaan voelen, of om te voorkomen dat de depressieklachten verergeren. Zorg in ieder geval voor structuur en ritme. Sta elke dag op tijd op, ongeveer rond dezelfde tijd en ga ook op dezelfde tijden naar bed. Zorg dat u op vaste tijden eet, eet gezond, zorg voor beweging en ga naar buiten. Als u beweegt, komt het stofje endorfine vrij, hierdoor voelt u zich goed. Zoek contacten met anderen, sociale steun is erg belangrijk bij psychische klachten. Maak problemen op het werk bespreekbaar, zodat u daar ook steun kan krijgen en er met u mee gedacht kan worden om problemen op te lossen. Er op uit gaan, voldoende bewegen, sociaal contacten leggen zijn juist nu net de dingen waar u geen zin in heeft als u zich neerslachtig en lusteloos voelt. Het liefst trek u zich terug en blijft u in bed liggen. Maar het is heel belangrijk om deze negatieve cirkel te doorbreken, alleen dan is er kans op herstel. Als u in bed blijft liggen en niks meer onderneemt, wordt de depressie erger en erger. En u zult merken dat als het u toch gelukt is om even een wandelingetje te maken of even bij uw vriend(in) langs te gaan voor een kop koffie, u zich daarna veel beter voelt dan als u op de bank was blijven hangen. Komt u er zelf niet uit, wacht dan niet te lang met hulp zoeken. Dan is professionele hulp nodig om de negatieve cirkel volledig te doorbreken.

Doorwerken met een depressie?

Bij lichte klachten kiezen mensen er vaak voor om te blijven werken. Dit heeft ook zeker voordelen, want werk biedt ritme, houvast en sociale contacten. Maar als de klachten ernstiger of langduriger zijn, is het de vraag of blijven doorwerken altijd het juiste is. Zoals eerder genoemd kan werk leiden tot meer fouten en afname van productiviteit. En als de depressie werkgerelateerd is, kan het juist ervoor zorgen dat de klachten nog ernstiger worden. In zulke gevallen is het vaak beter om even een tijdje te stoppen.

Een tijdje niet werken

Bij ernstige klachten kan het beter zijn om een tijdje niet of minder uren te werken. Doe dit altijd in overleg met uw werkgever. Nadat u zich heeft ziek gemeld zal waarschijnlijk de bedrijfsarts contact met u opnemen. Wees altijd eerlijk over de klachten die u ervaart in het gesprek met de bedrijfsarts, zodat u zo goed mogelijk geholpen kan worden. De bedrijfsarts zal beoordelen of u wel of niet in staat bent om door te werken. In sommige gevallen kan de bedrijfsarts vinden dat u toch weer moet werken. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen, een soort second opinion door een andere arts.

Re-integreren

Als u bent uitgevallen op het werk door een depressie, dan volgt er de re-integratie. De bedrijfsarts beoordeelt of u weer aan het werk kan. De bedrijfsarts helpt u ook bij de stappen om weer aan het werk te gaan. Samen worden er afspraken gemaakt over onder andere het aantal werkuren en de werklast die er is. Mocht u het idee hebben dat het toch te veel is, of u dreigt weer de controle te verliezen over het werk, bespreek dit dan direct met uw leidinggevende. Wacht niet te lang, want dan bent u straks weer terug bij af. Als het contact met de leidinggevende niet goed is, dan kunt u gebruik maken van mediation of de bedrijfsarts inschakelen. Er zijn richtlijnen volgens de bedrijfsarts voor re-integratie op het werk, maar deze richtlijnen zijn vooral bedoeld om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Op het werk kunnen vaak wel conflicten ontstaan, doordat collega’s of werkgevers niet goed kunnen inschatten wat de depressieve werknemer aan kan. Daarnaast is het voor werknemers lastig om hun draai weer te vinden op het werk. Hierbij kan mediation helpen, zodat de re-integratie voor iedere partij zo soepel mogelijk verloopt.

Ben je verplicht om weer aan het werk te gaan als je last hebt van een depressie?

Als de bedrijfsarts beoordeelt dat u bijvoorbeeld voor 20% arbeidsgeschikt bent, dan bent u verplicht om dat percentage te werken. Als u dat niet doet dan is er sprake van werkweigering en kan voor dat deel uw loon worden ingehouden. Bedrijfsartsen houden zich aan allerlei richtlijnen en hebben als doel om u weer aan het werk te krijgen, maar ook u aan het werk te houden. Een bedrijf heeft er namelijk niets aan als u weer voor korte tijd werkt en dat u daarna weer thuis zit omdat het toch te veel was. Een bedrijfsarts probeert daarom een goede inschatting te maken wat u wel en niet aankan en hierover samen duidelijke afspraken te maken. Als u er samen met uw werkgever en/of de bedrijfsarts niet uitkomt, dan kunt u altijd mediation inschakelen. Een mediator is neutraal en kan helpen om de communicatie tussen werkgever en werknemer te verbeteren om zo het samenwerkingsproces te stimuleren.

 

Neem contact op

Nieuwe jurisprudentie over bedenktermijn

Bedenktijd vaststellingsovereenkomst

Hoeveel bedenktijd heb ik na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Mediation bij een arbeidsconflict kan als uitkomst hebben dat werkgever en werknemer hun werkrelatie willen beëindigen. Omdat dit een ingrijpende beslissing is krijgt u als werknemer hier voldoende bedenktijd voor tijdens de mediation en na de mediation. Deze blog gaat over de bedenktijd ná het tekenen van een vaststellingsovereenkomst (VSO) aan het eind van de mediation.

Tot twee weken ná het bereiken van overeenstemming over een vaststellingsovereenkomst kunt u zich als werknemer nog bedenken. In die twee weken kunt u als werknemer de getekende overeenkomst ongedaan maken. Dit doet u middels een schriftelijke, aan de werkgever gerichte verklaring. Daarbij hoeft u niet uit te leggen waarom u de vaststellingsovereenkomst herroept.

Als de vaststellingsovereenkomst (VSO) al een keer is ontbonden of herroepen en u gaat daarna binnen 6 maanden opnieuw een overeenkomst aan, dan geldt er geen bedenktijd meer.

De bedenktijd ná de ondertekening staat los van bedenktijd tijdens de mediation. Dus dat u ná ondertekening nog twee weken bedenktijd hebt wil niet zeggen dat je niet ook voldoende bedenktijd nodig hebt vóór de ondertekening.

Wanneer gaat de bedenktijd van 2 weken in?

Wanneer de bedenktijd van twee weken ingaat, daar zijn de meningen over verdeeld. De wet geeft aan dat de termijn gaat lopen vanaf de datum waarop de overeenkomst ‘tot stand is gekomen’.

Maar wat betekent ‘tot stand gekomen’? Uit jurisprudentie over de bedenktermijn blijkt dat daar verschillend naar wordt gekeken:

 • Enerzijds wordt gesteld dat de bedenktermijn gaat van start gaat op de datum van daadwerkelijke ondertekening, omdat de wet voorschrijft dat een vaststellingsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan zodat er een duidelijk aantoonbaar en concreet moment is waarop de bedenktermijn aanvangt.
 • Anderzijds wordt gesteld dat de overeenkomst tot stand komt op de datum van het bereiken van overeenstemming over de beëindigingsvoorwaarden. Dit kan ook een e-mail zijn van werknemer aan werkgever met de bevestiging dat hij of zij het eens is de voorwaarden van beëindiging. Er ligt dan nog geen ondertekende vaststellingsovereenkomst.

Conclusie

Neem het zekere voor het onzekere en ga uit van de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst als start van de bedenktermijn van twee weken. Teken zo spoedig mogelijk als redelijk is de overeenkomst, zodat ook zo spoedig mogelijk de bedenktermijn in werking treedt.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.

 

Inspannings- verplichting voor mediation bij arbeidsconflict

Conflict

Inspanningsverplichting bij mediation

Voor het oplossen van een arbeidsconflict wordt steeds meer gebruik gemaakt van mediation. Maar in welke mate hebt u daar als werkgever of als werknemer nou daar een inspanningsverplichting voor?

Er zijn een aantal gerechtelijke uitspraken gedaan waaruit blijkt welke inspanningen van  werkgever en werknemer worden verwacht om een arbeidsconflict te voorkomen of op te lossen. Hieronder staan de conclusies die een relatie hebben met mediation op een rij met een link naar de uitspraak.

 

 1. Een goed werkgever gaat in gesprek met zijn werknemer.
  Bron:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:4491
 2. Een werknemer heeft een inspanningsplicht voor het handhaven of herstellen van de arbeidsverhouding.
  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:3384
 3. Een werkgever moet het initiatief nemen om de arbeidsrelatie te normaliseren bij een arbeidsconflict.
  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311
 4. De werkgever heeft een inspanningsverplichting om een verstoorde arbeidsverhouding met de werknemer te voorkomen.
  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311
 5. Van een werkgever kan niet zomaar verlangd worden dat hij regelmatig mediation inzet als er voortdurend conflicten ontstaan als gevolg van de houding en het gedrag van de werknemer ondanks dat de werknemer langere tijd is begeleid door een psycholoog en diverse therapieën heeft gevolgd.
  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311
 6. Werkgever moet zich aantoonbaar inspannen om tot herstel van de arbeidsrelatie te komen.
  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:2104

 

Heeft u te maken met een verstoorde arbeidsrelatie en overweegt u arbeidsmediation? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Bron: website MfN

De directeur doet het met wie???

Ondeugende directeur vraagt om roddel

De directeur doet het met wie? Over roddels op de werkvloer

Roddels op de werkvloer hoeven niet altijd negatief te zijn. Onschuldige kletspraatjes over anderen versterken de onderlinge band, zoals het elkaar vlooien door apen.

Maar wat als de roddels gaan over jou als manager en je reputatie op het spel staat? En hoe zorg je ervoor dat je een minder interessant roddel-object wordt?

Over bazen wordt meer geroddeld

Over bazen wordt meer geroddeld dan over andere collega’s. Een smeuïg verhaal over de baas doet het immers altijd goed: iedereen binnen het bedrijf weet over wie het gaat. En de machtspositie die een baas heeft ten opzichte van de werknemers legt een extra spanning op de roddel. Roddelaars voelen zich ook minder bezwaard als het over de baas gaat: De band tussen manager en werknemer is vaak veel zwakker dan de band tussen werknemers onderling.

In zekere zin kun je blij zijn als over je geroddeld wordt, want dan stel je blijkbaar wat voor in de organisatie!

 Hoe ga je om met roddels over jezelf?

 • Trek je de roddels niet persoonlijk aan. Het is normaal dat over jou als manager meer dan gemiddeld wordt geroddeld, hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind.
 • Houd je emoties in toom, anders creëer je alleen nog maar meer roddels. Als het voor de wereld lijkt alsof je er niet mee zit dan maak je het roddelen veel minder leuk.
 • Grijp zo snel mogelijk in. Want hoe vaker mensen een gerucht horen, hoe eerder ze het zullen geloven. Vooral als ze het horen van een iemand die bekend staat als eerlijk en integer.
 • Negeer het gerucht niet.  Mensen kunnen dan het idee krijgen dat je iets te verbergen hebt en zullen extra nieuwsgierig worden. Het beste is om het gerucht te weerleggen, ontkennen heeft weinig zin want mensen willen bewijzen zien.
 • Als het gerucht voor een deel wel waar is, kan het slim zijn om dit te bekennen. Door dat deel toe te geven maak je een redelijke en eerlijke indruk en zullen mensen eerder begrijpen hoe de leugen is ontstaan.
 • Als het gerucht waar is, kun je ervoor kiezen te bekennen. Hierdoor zullen mensen hun interesse verliezen, want geheime dingen zijn veel interessanter dan openbare dingen.

Hoe zorg je als leidinggevende dat er minder over je geroddeld wordt?

 • Roddel als manager nooit zelf! Dat ondermijnt je gezag en het vertrouwen dat mensen in je hebben.
 • Zorg dat medewerkers vertrouwen in je hebben. Houdt je aan je woord en vertel geen onwaarheden. Leidinggevenden blijken vooral op een negatieve manier besproken te worden als medewerkers geen vertrouwen in hem hebben. Als de ‘baas’ in het verleden eens gelogen heeft, zullen geruchten nóg beter gedijen.
 • Zorg dat je zeker overkomt. Als je paniekerig of onzeker bent, zullen eerder geruchten ontstaan. Vaak is het voor onzekere leiders ook lastiger om die geruchten dan weer de kop in te drukken.

Hebben roddels toch tot een arbeidsconflict binnen de organisatie geleid? Neem dan contact op.