Op deze pagina wordt gewerkt aan een overzicht van allerlei onderwerpen die van belang zijn bij mediation.

Wat is mediation?

Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met de hulp van een mediator.

Gemiddeld zijn 2 à 4 gesprekken nodig van elk ongeveer 2 uur.  86% van de zakelijke en 73% van de arbeidsmediations slaagt, vaak binnen een looptijd van minder dan 1 maand. Hoeveel gesprekken er in uw geval nodig zijn en over welke periode hangt af van de aard van het conflict en de partijen zelf. Er geldt een geheimhoudingsplicht.

De mediator

 • is onafhankelijk en kiest geen partij.
 • neemt geen beslissingen en zoekt ook geen oplossingen. Dit moeten de partijen namelijk zelf doen onder begeleiding van de mediator.
 • geeft beide partijen de gelegenheid hun verhaal te doen.
 • stelt confronterende vragen om zo te komen tot de achtergrond van de standpunten.
 • zorgt ervoor dat er geen oude koeien uit de sloot worden gehaald
 • houdt de snelheid in het proces.

Beide partijen komen zo tot de kern van hun probleem. Vervolgens begeleidt de mediator de partijen naar goede oplossingen. Deze oplossingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door beide partijen ondertekend. Deze overeenkomst is een juridisch geldig document dat beide partijen bindt.

Mediation werkt bij allerlei conflicten

Naast de meest voorkomende conflicten (echtscheidingen, arbeidsconflicten en zakelijke conflicten) zijn er nog vele andere soorten conflicten waarbij DOOR1DEUR u kan bijstaan:

Overheid en Burgerzaken
Belastingen, justitie en politie, dader-slachtoffer, buurt of stad, ruimtelijke ordening

Gezondheidszorg
Behandeling, letselschade

Bedrijfsleven
Bedrijfsovername, opvolging, consumenten transacties, contracten, samenwerking

Familie
Erven, familieverhoudingen, omgangsregelingen

Werk en arbeid
Arbeidsvoorwaarden, bestuursconflicten, ontslag, ziekteverzuim

Onderwijs
Examens, toelating

Particulier
Aankoop en verkoop, buurt, buren, bouwen en verbouwen

Hoe verloopt een mediation?

Kennismaking

Bij de eerste kennismaking legt de mediator u uit hoe de mediation in zijn werk gaat. Ook toetst de mediator  of mediation de beste aanpak is van het probleem en of beide partijen inderdaad bereid zijn om via mediation hun geschil op te lossen.

In het eerste gesprek worden eerst de spelregels uitgelegd.  Bijvoorbeeld dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn.  Alle afspraken staan in de mediationovereenkomst, die beide partijen vervolgens ondertekenen. Daarna start de mediation.

Oplossingen
De mediator brengt van beide partijen alle belangen in kaart. In de gesprekken wordt stapsgewijs gezocht naar oplossingen waarmee beide partijen vrede kunnen hebben. De oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie.

De gevonden oplossingen worden aan het eind van de mediation gecontroleerd op haalbaarheid. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een jurist of een accountant) ingeschakeld.

Het vastleggen van de afspraken

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door partijen ondertekend. Deze overeenkomst is een juridisch geldig document dat beide partijen bindt.

Waarom mediation?

Mediation is een goede oplossing als:

 • beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wilt wél graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden.
 • partijen de bereidheid hebben om er samen uit te komen.
 • partijen het belangrijk vinden om de relatie met de andere betrokkenen in stand te houden of niet nog slechter te maken.
 • partijen verwachten dat procederen geen echte oplossing biedt voor het werkelijke conflict.

Als u er met mediation toch niet uitkomt, dan kan alsnog een juridische procedure worden gevolgd.

Mediation is niet zinvol als:

 • een van de partijen belang heeft bij vertragingstactiek.
 • er geen enkele onderhandelingsruimte te vinden is.
 • er een openbare uitspraak van de rechter gewenst is.
 • er een (te) grote machtsongelijkheid bestaat.

Ook als het conflict al flink is geëscaleerd kan mediation een oplossing bieden. Juist door de kwestie terug te brengen naar de zaak waar het echt om draait.

Als u twijfelt of mediation in uw geval zinvol is, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor advies. Wij staan u graag te woord.

Voor- en nadelen mediation

Voordelen van mediation (boven de gang naar de rechter)

 • korte doorlooptijd (meestal binnen 1 maand)
 • goedkoop
 • geheimhouding (de zaak ligt niet op straat)
 • eigen invloed op de oplossing
 • een duurzamere oplossing (mensen houden zich beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt)
 • beter voor de onderlinge relatie
 • win – win situatie (er is geen verliezer)

Nadeel van mediation

Een nadeel van mediation is dat, als het mislukt en u alsnog naar de rechter wilt, u min of meer opnieuw moet beginnen.  Bij de rechter kunt u namelijk niet teruggrijpen op wat tijdens de mediation besproken is. Dat blijft strikt vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid is logisch, omdat u anders tijdens de mediation niet meer vrijuit kunt onderhandelen.

Succesfactoren mediation

Mediation kan alleen succesvol worden ingezet als:

 • beide partijen een oplossing willen zoeken en deze oplossing graag in eigen hand willen houden.
 • Er een geheimhoudingsplicht geldt.  Alles wat tijdens de mediation is besproken is vertrouwelijk. Zo kunt u vrijuit spreken. En kan niets van wat u zegt op straat komen te liggen of  tegen u worden gebruikt in een juridische procedure. De afspraken over geheimhouding staan in de mediationovereenkomst, die door de deelnemers wordt getekend voordat de mediation start.
 • de partijen die aan tafel zitten ook bevoegd zijn om een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

 

Kosten mediation

De kosten van de mediation worden berekend  op basis van een vast uurtarief. Indien gewenst zijn vaste prijsafspraken mogelijk.

Het uurtarief is incl.:

 • kantoorkosten
 • reiskosten binnen Apeldoorn
 • gesprekslocatie in het kantoor van DOOR1DEUR aan de Koninginnelaan 33 te Apeldoorn

Het uurtarief is excl.:

 • 21% BTW
 • Reistijd
 • Reiskosten buiten Apeldoorn (€ 0,40 per kilometer)
 • Evt. huur van vergaderruimte anders dan in het kantoor van DOOR1DEUR aan de Koninginnelaan 33 te Apeldoorn
 • Evt. inhuur van deskundigen zoals een notaris, accountant of advocaat (in overleg)

In principe betaalt elke partij de helft van de kosten. Bij arbeidsconflicten komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
Afwijkingen van de standaard worden vooraf besproken.

Facturering

Facturering vindt na afloop van het laatste mediationgesprek plaats, tenzij het een langer durend traject betreft.