NIEUW: Eerste 2,5 uur mediation gratis met de “Startbijdrage mediation”

Ben je door de rechtspraak verwezen naar een mediator op of ná 1 maart 2023? [voorwaarde 1]

En kom je niet in aanmerking voor een toevoeging? [voorwaarde 2]

Dan kan ik een “startbijdrage mediation” voor je aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij toekenning van de subsidie [voorwaarde 3] krijg je de eerste 2,5 uur van de mediation gratis.

Na deze 2,5 uur reken ik mijn eigen uurtarief van € 165,- incl btw (tarief particulieren, voor beide deelnemers samen).

Waarom is er de Startbijdrage?

Het doel van deze subsidie is om meer mensen de kans te geven om te ervaren of mediation voor hen een goede manier is om er samen duurzaam uit te komen.

Dus ook mensen die niet in aanmerking komen voor een mediationtoevoeging.

Nogmaals, dit geldt alléén na verwijzing vanuit de rechtspraak.

Wil je mediation met de Startbijdrage?

Bel me dan op 06-48016036.

Als je een doorverwijzing hebt ontvangen vanuit de rechtspraak meldt dat dan ajb.

Ik help je graag!

𝒾𝑒𝑘𝑒

De 10 meest gestelde vragen over de mediationclausule

Mediationclausule opstellen

In deze blog beantwoord ik de 10 meestgestelde vragen over de mediationclausule. Onderaan de blog kan je een voorbeeldclausule kosteloos downloaden.

Wat is een mediationclausule?

Een mediationclausule is een extra clausule die kan worden toegevoegd aan elk contract, overeenkomst of (overheids-) besluit. De clausule zet contractpartijen ertoe aan om – in het geval van onenigheid of een (dreigend) geschil over de rechtsgeldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst- eerst mediation in te zetten. Als de gewenste oplossing uitblijft, kunnen de contractpartijen alsnog naar de rechter stappen.

Wat is het doel ervan?

Mediationclausule heeft een preventieve werking. Het moet rechtszaken voorkomen. Door met elkaar in gesprek te gaan in een mediationsetting kunnen misverstanden worden opgehelderd en kan (onnodige) escalatie en een gang naar de rechter worden voorkomen.

Wat staat er in een mediationclausule?

Mediationclausules zijn er in verschillende vormen. Grofweg kan je een onderscheid maken tussen:

 • de eenvoudige vorm, waarin simpelweg wordt bepaald dat eerst mediation zal worden beproefd.
 • de complexere vorm, waarin uitvoerig de procedure staat uitgewerkt. Ook kan daarin een combinatie worden afgesproken van mediation gevolgd door bindend advies, arbitrage of de procedure van artikel 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en daarmee bij voorbaat voorzien in een ‘beslisser’ voor het geval de mediation niet slaagt.

Een mediationclausule krijgt meer gewicht naarmate deze nauwkeuriger is geformuleerd en vollediger is uitgewerkt.

In wat voor overeenkomsten kan je het toepassen?

Een mediation- of bemiddelingsclausule kan worden opgenomen in elke overeenkomst, contract of besluit tussen twee of meer partijen. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten, huur- en koopcontracten, overheidsbesluiten, zoals beschikkingen, samenwerkingsovereenkomsten, commerciële contracten, vaststellingsovereenkomsten, samenlevingscontracten, partnerschapsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en convenanten.

Wat zijn de voordelen van een mediationclausule?

Een mediationclausule nodigt partijen uit (dan wel dwingt, als partijen dat hebben afgesproken) om bij (dreigende) geschillen eerst met elkaar in overleg te treden door met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit voorkomt misverstanden en (onnodige) escalatie.

Een van de grootste voordelen van mediation en bemiddeling is het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt in dat partijen zelf mee bouwen aan en invloed hebben op de oplossingen en/of uitkomst.

Een mediation

 • verbindt alle betrokkenen op belangenniveau
 • richt zich op doelmatig oplossen van onenigheid of geschillen
  stuurt op voortgang en continuïteit, of respectvolle functionele beëindiging.

Een mediation of bemiddeling biedt alle betrokkenen belangrijke voordelen, zoals:

 • geld- en tijdbesparing
 • gericht op de toekomst
 • continuïteit, voortgang en duurzaamheid in de relatie
 • relatiebehoud of een functioneel respectvol afscheid
 • uitvoerbaarheid boven gelijk en ongelijk
 • voorkomen of beperken van (openbare) imago- en reputatieschade (afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding kunnen worden gemaakt)

Het gebruik van een mediationclausule biedt ook de samenleving voordelen:

 • ontlasten van de rechtspraak
 • onenigheid en geschillen gezamenlijk voorkomen of oplossen, zelf of onder begeleiding van een bemiddelaar, leidt tot een meer robuuste en duurzame samenleving, en daar mee minder maatschappelijke kosten, ruis en schade.

En heeft het ook nadelen?

Mediation heeft als mogelijk nadeel dat de geïnvesteerde tijd, geld en/of moeite en energie geen garantie geven op resultaat. Maar in de praktijk blijkt dat het toegenomen inzicht in de zienswijzen van de andere partij(en), ook als mediation niet slaagt, als positieve bijvangst wordt ervaren.

Is het gebruik van een mediationclausule verankerd in de wet?

In Nederland is het gebruik van een mediationclausule (nog) geen gemeengoed, in tegenstelling tot veel andere landen. Er is dan ook geen wettelijke verankering voor het gebruik van een zo’n clausule in contracten en besluiten.

Wordt een mediationclausule als een harde afspraak gezien door rechters?

In principe kan een partij, die een mediationclausule was overeengekomen in een contract, naar de rechter gaan zonder eerst mediation te beproeven. De rechter neemt de zaak dan wel in behandeling. Dit omdat mediation in beginsel vrijwillig is.

Echter, de rechter kan bij het vormen van zijn oordeel wel degelijk meewegen dat een partij zich heeft onttrokken aan de door hem met de wederpartij afgesproken mediationclausule. Dit kan dan nadelig uitpakken voor de partij die die clausule niet wilde uitvoeren.

Wat als de andere partij geen clausule wil opnemen?

Onderzoek altijd of een bemiddelingsclausule aan de overeenkomst kan worden toegevoegd. Aarzel niet en vraag je gesprekspartner(s) erom.

Ontmoet je onwil, weigering? Ga dan na waar de zorgen liggen. Wat ligt er aan de onwil of weigering ten grondslag? Ga na wat je hierin voor elkaar kan betekenen. Ga ook na wat het voor jou betekent als geen mediationclausule wordt opgenomen.

Bij twijfel niet inhalen! Als de onwil of weigering voor jou niet goed voelt, ga dan bij jezelf na of je op die basis de overeenkomst dan wel wilt sluiten. Misschien is het verstandig er toch vanaf te zien.

Wat als de mediation mislukt?

Een mediationclausule houdt een inspanningsverplichting voor partijen in. Partijen spreken af mediation in ieder geval te zullen proberen. Het garandeert niet dat er via mediation een oplossing komt. Als de mediation mislukt dan blijft het recht op toegang tot de rechter bestaan.

Heb je een voorbeeld van een mediationclausule?

Jazeker! Hieronder kan je een eenvoudige en een uitgebreide mediationclausule gratis downloaden.

Turn up the heat!

Het gebeurt regelmatig.⁠

Dat een leidinggevende of werkgever in een intakegesprek het in eerste instantie heel zakelijk houdt.⁠

Maar als ik dan ga peuteren dan komen er allerlei emoties en frustraties naar boven.⁠

“Maar dat kan ik toch niet zeggen in het mediationgesprek?” ⁠

vragen ze dan verschrikt.⁠

En dan zeg ik “Vooral doen!”⁠

Je kan met nog zoveel begrip voor de werknemer aan tafel zitten,⁠

maar zolang je daar zit met:⁠

⭐️ een uitgestreken gezicht⁠
⭐️ sociaal wenselijke antwoorden⁠
⭐️ en zonder een kijkje te geven in je eigen innerlijke wereld⁠

komt dat niet over.⁠

Een werknemer is altijd bang voor een dubbele agenda. ⁠

En kan pas aannemen dat jij dingen oprecht meent als duidelijk is dat je ook ‘maar’ een mens bent met emoties.⁠

Een werknemer ervaart zelf zoveel emoties rond het conflict.⁠

En wie kan dat beter begrijpen dan iemand die zelf ook emoties heeft? ⁠

En als je je eenmaal begrepen voelt, ontstaat er ook ruimte om te luisteren.⁠

Naar jouw kant van het verhaal.⁠

★ ℳ

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG? BIEDT MEDIATION AAN!

Mediation grensoverschrijdend gedrag

⁠Grensoverschrijdend gedrag, wat doe je ermee op de werkvloer als er geen sprake is van strafbare feiten?

Opmerkingen, appjes en gedragingen die misschien niet strafbaar zijn, maar wél als onbehoorlijk of normoverschrijdend worden ervaren.

En leiden tot gevoelens van onveiligheid.⁠

Voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag is de drempel om misstanden te melden vaak hoog.⁠

Zij zien op tegen alle stress en commotie die een melding teweegbrengt.⁠

Waar zij juist behoefte aan hebben is regie en controle over de situatie:⁠

 • Wat gebeurt er precies met mijn melding?⁠
 • Waar kan ik over meebeslissen?⁠
 • Hoe wil ík dat er met mijn melding wordt omgegaan?⁠
 • Hoe zie ik mijn toekomst binnen de organisatie en de samenwerking met de ander?

Mediation kan hierin voorzien.⁠

Met mediation kunnen de betrokkenen in een vertrouwelijke setting zoeken naar oplossingen in wederzijds belang.⁠

Als mediator sta ik tussen hen in.⁠

Ik geef geen oordeel, maar ben juist bezig om het contact tussen hen te normaliseren.⁠

Dit doe ik door ze hun behoeften en verwachtingen te laten uitspreken.⁠

En deze te concretiseren in afspraken.⁠

Concreet kan mediation het volgende opleveren: ⁠

 • elkaar begrijpen⁠
 • een genuanceerder beeld van elkaar krijgen⁠
 • dat degene die grensoverschrijdend gedrag vertoont kritisch bij zichzelf te rade gaat. En tot het inzicht komt dat zijn/haar gedrag niet okay is geweest.⁠
 • afspraken over wat wenselijk is binnen de samenwerking. Hoe gaan we met elkaar om?

Heb jij te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie?⁠

Neem dan nu contact op en kom via mediation tot een oplossing.⁠

★ ℳ𝒾𝑒𝑘𝑒

Hoe ga je om met de achterban in een mediation?

Achterban

In de meeste mediations heb je te maken met een (on)zichtbare achterban. Hoe ga ik daarmee om als mediator?

Afstemmen met de achterban

Bij een mediation waarin privéproblemen een rol spelen, is het deelnemersveld en de achterban over het algemeen vrij duidelijk vast te stellen. Er zijn echter ook veel mediations waarbij dit minder duidelijk is. Het gaat dan meestal om verschillende partijen met een grote achterban, zoals organisaties en bedrijven die een vertegenwoordiger naar voren schuiven om de onderhandelingen te doen. Deze partijvertegenwoordiger zal met zijn achterban moeten afstemmen onder welke condities de mediation moet plaatsvinden. En hij zal uiteindelijk verantwoording afleggen en het mediationresultaat aan zijn achterban moeten ‘verkopen’.

Waaruit bestaat de achterban?

Als mediator is het belangrijk om te weten met welke achterban ik te maken heb.

De achterban kan zichtbaar of onzichtbaar zijn.:

 • Zichtbare achterban kan bestaan uit:⁠
  • ⁠een formele achterban zijn zoals een Raad van Bestuur, aandeelhouders, businesspartners of een belangengroep.⁠
  • een informele achterban zoals familieleden, een echtgenoot, collega’s, buren etc..⁠
 • Onzichtbare achterban kan bijv. zijn een heimelijke relatie of een verborgen geldschieter.⁠ Kortom, iedereen die een betrokkene liever niet ter sprake brengt tijdens een openbare bijeenkomst.⁠

Hoe meer je weet over de achterban die een (mogelijke) rol kan spelen tijdens het mediationproces des te meer kans je hebt op een voor iedereen bevredigend resultaat.

⁠Welke invloed heeft de achterban?

Zodra het duidelijk is wie er deel uitmaakt van de achterban, is het voor mij ook van belang om te weten welke invloed die achterban heeft op het mediationproces. Hoewel een volledig mandaat voor de partijvertegenwoordiger niet per se nodig is, moet wel duidelijk zijn van wie er toestemming wordt vereist, of met wie er ruggespraak moet worden gehouden. Dat geldt natuurlijk vooral bij een formele achterban. Het is daarom van groot belang dat alle betrokkenen, voordat de mediation van start gaat, precies weten waar ze aan toe zijn. Goede afspraken en duidelijke spelregels voorkomen dat een partijvertegenwoordiger het resultaat van de mediation niet kan ‘verkopen’ en de achterban na afloop gaat morren. Of dat dit resultaat slechts wordt gezien als basis waarop weer verder zou moeten worden onderhandeld.

Wanneer wordt de achterban in de mediation betrokken?

Je moet ook heldere afspraken maken op welk(e) moment(en) de achterban in de mediation wordt betrokken. Hoe vaak gaat de vertegenwoordiger terug voor feedback? Periodieke terugkoppeling met de achterban is belangrijk. Je moet als mediator dan ook goed in de gaten houden of dat inderdaad gebeurt. Zo kun je voorkomen dat de achterban onvoldoende is geïnformeerd en opeens voor een voldongen feit wordt gesteld.

Ondersteunende rol voor de mediator

Bij het afstemmen met de achterban is mijn rol als mediator vooral ondersteunend. Dit doe ik met name op de volgende punten:

 • Samen met de partijvertegenwoordiger de achterban goed in kaart brengen.⁠
 • ⁠Duidelijk krijgen welke invloed die achterban heeft op het mediationproces en of het mandaat van de partijvertegenwoordiger ver genoeg reikt. Hoe loopt de besluitvorming?⁠
 • ⁠Het afspreken van duidelijke spelregels in de mediation over mandaat en de wijze van de betrokkenheid van de achterban.⁠ O.a. afspraken maken over de momenten waarop dit gebeurt. Zo voorkom je dat een partijvertegenwoordiger het resultaat van de mediation niet kan ‘verkopen’ aan de achterban.⁠
 • ⁠Monitoren of periodieke terugkoppeling met de achterban inderdaad gebeurt.⁠ Zo voorkom ik dat de achterban onvoldoende is geïnformeerd en opeens voor een voldongen feit wordt gesteld.⁠
 • ⁠Tot slot zorg ik ervoor dat de lijst met afspraken die voortkomen uit de mediation zo neutraal mogelijk is en goed is uitgebalanceerd.⁠ Dit betekent dat alle partijen zich er volledig in kunnen vinden en dat zij er allemaal aan hebben bijgedragen.⁠

Vragen?

Heb je vragen n.a.v. deze blog of heb je te maken met een conflict en wil je sparren of mediation in jouw situatie passend is? Neem dan vrijblijvend contact met me op, dan nemen we het samen door.

Waarom kiezen bedrijven niet vaker voor mediation bij zakelijke conflicten?

Mediation bij zakelijke conflicten

In de Verenigde Staten zien bedrijven mediation bij zakelijke conflicten steeds meer als een serieus alternatief voor een gang naar de rechter. In Europa, met uitzondering van Groot Brittannië, kiezen nog maar weinig bedrijven voor mediation. Het aantal zakelijke mediations dat op jaarbasis plaats vindt, staat in geen verhouding met het aantal handelszaken die aan de rechtbank worden voorgelegd. Waarom is dat zo?

Conflict zelf oplossen 

Bij een zakelijk conflict hebben Nederlandse bedrijven vooral oog voor de reputatie en het behoud van de relatie. Wanneer zich een zakelijk conflict voordoet, zijn veel ondernemingen van mening dat ze dit zelf onderling moeten proberen op te lossen. Als dat niet lukt, kiezen ze er meestal voor om direct naar de rechter te stappen. Mediation heeft geen toegevoegde waarde als de standpunten te ver uit elkaar liggen, zo is vaak de redenatie. Toch blijkt uit onderzoek in het midden- en kleinbedrijf dat het gemiddelde slagingspercentage voor mediation in Europa op 75% ligt. Wanneer ondernemingen vrijwillig voor mediation kiezen ligt dit zelfs op 80%. Je kunt je dus afvragen, hoe het toch komt dat het inschakelen van een externe bemiddelaar nog maar zo weinig wordt toegepast. Een gebrek aan praktijkervaring, kennis en inzicht in de financiële voordelen spelen daarbij een rol.

Mediation bij zakelijke conflicten nog niet ingeburgerd in het bedrijfsleven

In een artikel uit 2015 in het Tijdschrift Conflicthantering vertellen een aantal topfunctionarissen van grote Nederlandse ondernemingen waarom zij (nog) niet of nauwelijks mediation toepassen. Zij noemen hiervoor verschillende redenen:

 • De macht der gewoonte: Bedrijven stappen naar de rechter als ze er onderling niet uitkomen. Dat gebeurt al tijden zo. Het is de geëigende weg.
 • Onbekend maakt onbemind: Bij veel bedrijven in Nederland is er nog maar weinig kennis aanwezig over een moderne conflictoplossingsmethode als mediation. Positieve ervaringen zijn te weinig zichtbaar. Dat heeft er ook mee te maken dat mediation veel minder openbaar is dan een rechtszaak.
 • Geen praktijkervaring: Vooral als ondernemingen geen ervaring hebben met mediation, kunnen ze het ook niet staven aan tastbare resultaten. Ze vragen zich af wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn: ‘Als we er zelf niet uitkomen, waarom zou een mediator dan wel in staat zijn om tot een oplossing te komen?’
 • Ontbreken van conflictmanagementbeleid: Dit wordt vaak genoemd als reden voor het feit dat bedrijven nog weinig gebruik maken van zakelijke mediation. Zodra bedrijven hier wel beleid voor hebben ontwikkeld, passen zij ook vaker mediation toe.

Kosten besparen met behoud van reputatie en relatie

De voornaamste reden waarom ondernemingen in de Verenigde Staten steeds meer kiezen voor mediation boven een rechtsgang is kostenbeheersing. Ook het behoud van de controle over de oplossing speelt een belangrijke rol. Nederlandse ondernemingen noemen kostenbesparing nauwelijks als reden om te kiezen voor mediation. Een rechtszaak aanspannen is een kostbare aangelegenheid en kan bovendien veel tijd in beslag nemen. Ook al win je de zaak, kun je je afvragen of je werkelijk hebt gewonnen. Een gang naar de rechter kan wel degelijk negatieve gevolgen hebben voor zowel de reputatie van de onderneming als de zakelijke relatie. Mediation is daarentegen goedkoper, sneller en erop gericht om tot een oplossing van een conflict te komen. Dat maakt mediation niet alleen kostenbesparend, maar biedt ook meer kansen op behoud van reputatie en de relatie.

Neem vandaag nog contact met mij op en ontdek de voordelen van mediation

 

Vertrouwen bij arbeidsconflicten

Vertrouwen

Hoe krijg je het vertrouwen terug na een arbeidsconflict?

 

Bij negen van de tien arbeidsconflicten speelt vertrouwen een grote rol. Voor mij als mediator is het dan de taak dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek komen om het vertrouwen in elkaar weer op te bouwen. Hier zullen beide partijen zelf hard aan moeten werken. Maar wat verstaan we eigenlijk onder vertrouwen? En waarom speelt het zo’n belangrijke rol en wat doet een mediator om het vertrouwen in elkaar weer terug te winnen?

 

De definitie van vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk begrip in onze samenleving. Zonder vertrouwen is een maatschappij niet werkbaar. Iedereen weet wel ongeveer wat vertrouwen betekent, maar het wordt niet altijd juist toegepast. Het is daarom handig om de precieze definitie van vertrouwen nog eens te noemen. Definities van vertrouwen omvatten de bestandsdelen afhankelijkheid, geloof in de ander en verwachting. Met afhankelijkheid wordt bedoeld de bereidheid om afhankelijk te zijn van (de daden van) een persoon of groep. Geloof houdt het geloof in de eerlijkheid van een ander in en het feit dat de ander goede bedoelingen heeft. De verwachting bestaat uit het vertrouwen dat men heeft niet te worden benadeeld door de ander. Vertrouwen is er niet zomaar, maar moet eerst worden opgebouwd tussen twee partijen. Het is dynamisch en onderhevig aan verandering.

 

Intuïtief vertrouwen

Er worden verschillende vormen van vertrouwen in de literatuur genoemd. Eén daarvan is het intuïtief vertrouwen. Bij deze vorm is het vertrouwen gebaseerd op een onderbuikgevoel en op emoties. Mensen met een sterke intuïtie zijn geneigd om zich door deze vorm veel te laten leiden. Intuïtief vertrouwen vormt vaak de basis voor langdurige relaties en samenwerkingsverbanden. Echter omdat deze vorm van vertrouwen weinig tastbaar is en meer uit gaat van een bepaald gevoel, is er een groot risico aanwezig dat het vertrouwen geschaad wordt.

 

Geobjectiveerd vertrouwen

Het tegenovergestelde van intuïtief vertrouwen is het geobjectiveerd vertrouwen. Deze vorm is gebaseerd op logica en feitelijkheden. Bijvoorbeeld de keuze van twee bedrijven om samen te gaan werken naar aanleiding van het voeren van veel gesprekken en inzage in elkaars jaarstukken, is gebaseerd op geobjectiveerd vertrouwen. Ook hier speelt emotie een rol, dat is namelijk altijd zo bij vertrouwen en samenwerken met een ander, maar in veel mindere mate dan bij intuïtief vertrouwen. In dat laatste geval zouden twee bedrijven al kunnen gaan samenwerken nadat ze één goed gesprek met elkaar hebben gehad en het goed voelt.

Wat bepaalt vertrouwen?

Of er vertrouwen is tussen mensen hangt af van vier factoren: betrokkenheid, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en bekendheid. Betrokkenheid wordt bepaald door het uiten van intenties. In het vertrouwen in elkaar helpt het om de ander kenbaar te maken welke intenties er zitten achter bepaalde handelingen en acties. De factoren geloofwaardigheid en betrouwbaarheid vloeien enigszins in elkaar over. Deze twee gaan over de mate waarin gedane beloftes en afspraken nagekomen en gerealiseerd kunnen worden. Bekendheid gaat over op welke wijze en in welke mate een beeld wordt gevormd over de andere partij. Wanneer iemand een ander volledig vertrouwt, zijn deze vier factoren in goede harmonie. Wanneer het vertrouwen geschaad is, dan komt dat doordat één of meer van de vier factoren onvoldoende aanwezig zijn.

Vertrouwensbreuk bij een arbeidsconflict

 

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict, dan wordt in de meeste gevallen ook het vertrouwen geschaad bij minimaal één van de beide partijen. Als een arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, vertrouwen zowel werknemer als werkgever erop dat de afspraken worden nagekomen. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. De werknemer is afhankelijk van zijn baas voor werk en salaris, de werkgever is afhankelijk van zijn werknemer dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Door deze wederzijdse afhankelijkheid hebben beide partijen er belang bij dat een conflict wordt opgelost om de samenwerking te kunnen continueren. Wanneer één van de partijen het idee krijgt dat de ander niet meer te vertrouwen is, is de kans groot dat hij acties gaat ondernemen om zijn eigen belangen te beschermen. Bijvoorbeeld een werknemer krijgt signalen (of denkt te krijgen) dat de werkgever van hem af wil, dan kan dat leiden tot meer ziekteverzuim, een advocaat in de arm nemen en medestanders werven. Het wederzijds vertrouwen gaat dan over naar wantrouwen. Ook andersom kan het wantrouwen ontstaan, bijvoorbeeld als een werkgever hoort dat een werknemer veel contacten heeft met een concurrent en concludeert dat de werknemer aan het solliciteren is. Dit wantrouwen kan ertoe leiden dat een werkgever zijn werknemer formele waarschuwingsbrieven stuurt, een extra beoordelingsgesprek inlast of de werknemer strenger gaat controleren. In dit soort gevallen zal de balans tussen vertrouwen en afhankelijkheid hersteld moeten worden. Dit kan enerzijds door de afspraken (afhankelijkheid) gelijk te laten en het vertrouwen te herstellen. Of anderzijds door de afhankelijkheid zodanig bij te stellen dat het past bij de verminderde mate van vertrouwen. Wanneer beide oplossingen niet mogelijk zijn en beide partijen er niet uitkomen, dan is beëindiging van de samenwerking (afhankelijkheid) nog de enige overgebleven oplossing.

 

Wat doet een mediator in het geval van vertrouwensbreuk?

Een situatie waarbij de samenwerking moet worden beëindigd door een vertrouwensbreuk tussen werknemer en werkgever moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden. Beide partijen hebben geen belang bij beëindiging van de samenwerking. Een mediator kan helpen om het vertrouwen en afhankelijkheid tussen de partijen weer te herstellen. Er kan alleen een positieve uitkomst zijn als alle betrokkenen gemotiveerd zijn om te bouwen aan het vertrouwen. De mediator zal regelmatig tijdens het traject checken of de motivatie aanwezig is bij beide partijen. Aan werkgever en werknemer zal worden uitgelegd wat afhankelijkheid versus vertrouwen inhoudt en wat er binnen deze relatie precies hersteld moet worden. De mediator heeft als rol om een ieder een spiegel voor te houden. Bij conflictsituaties heeft men vaak de neiging om de schuld buiten zichzelf te leggen. Maar een ieder heeft (vaak onbewust) zijn eigen aandeel in het conflict en de vertrouwensbreuk. De mediator zorgt ervoor dat er onderscheid gemaakt wordt tussen feiten en aannames. Een werknemer kan bijvoorbeeld het idee hebben dat zijn werkgever van hem af wil, dat is een aanname, maar wellicht zeggen de feiten iets heel anders.

Tijdens mediation wordt bespreekbaar gemaakt welk beeld de partijen van elkaar hebben. Dit wordt gedaan aan het begin van het mediationtraject, maar ook aan het einde. Welke veranderingen zijn er teweeg gebracht en wat heeft daarvoor gezorgd? Ook is het belangrijk om intenties aan elkaar uit te spreken om het vertrouwen te herstellen, zoals ook al eerder benoemd werd bij de factor betrokkenheid. Door open communicatie is er meer duidelijkheid en helderheid en dit verhoogt de mate van vertrouwen onderling. Ook hierbij geldt weer dat de deelnemers naar hun eigen handelen moeten kijken, wat kunnen zijzelf eraan bijdragen om het vertrouwen weer op te bouwen. Dus niet alleen verwachtingen stellen aan de andere partij, maar stel ook verwachtingen voor jezelf. Ten slotte moet de uitvoerbaarheid van de afspraken gecheckt worden, alleen als de afspraken uitvoerbaar zijn, dan zijn ze geloofwaardig en betrouwbaar.

 

Voor zowel werknemers als werkgevers kan het in het begin wat geforceerd voelen om op deze manier weer tot een normale samenwerking te komen. Dit gevoel is heel normaal en is in het begin nodig om de stapjes te zetten die nodig zijn voor herstel van het vertrouwen. Het lastige aan het werken aan het verbeteren van het vertrouwen is dat het vaak een gevoelskwestie is. In sommige gevallen is het zo dat het intuïtief vertrouwen mogelijk niet meer terugkomt, maar dat er wel sprake kan zijn van geobjectiveerd vertrouwen, dat meer gebaseerd is op logica en feiten. Het is haalbaarder om naar deze vorm van vertrouwen te werken dan naar intuïtief vertrouwen. Ook geobjectiveerd vertrouwen kan zorgen voor een goede samenwerking tussen beide partijen. Met beide partijen wordt samen onderzocht wat zij verstaan onder geobjectiveerd vertrouwen en welke afspraken daarin gemaakt kunnen worden. Vanuit daar kan er samen met de mediator gewerkt worden om het vertrouwen onderling weer op te bouwen en een werkzame relatie te herstellen.

Heeft u het gevoel dat u uw werknemer niet meer kunt vertrouwen, of is er juist sprake van een verminderd vertrouwen van uw werknemer richting u en wilt u dat herstellen? Neem dan contact met mij op en samen kunnen we bespreken of ik iets voor u kan betekenen.

Online mediation

Online mediation

Wat is online mediation?

Bij online mediation communiceren partijen met elkaar op internet via de mediator. De communicatie is a-synchroon. Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren. Het is dus geen ‘chat’.

Online mediation begint met een intake: het invullen van een uitgebreide vragenlijst via internet. Aan de hand van uw antwoorden en die van de andere partij(en) krijgt de mediator een goede indruk van wat er speelt. Daardoor kunnen tijdens de eerstvolgende mediationbijeenkomst al snel de belangrijke zaken aan de orde komen. U kunt er ook voor kiezen om de mediation helemaal online te doen.

Bij welke conflicten?

U kunt bij alle soorten conflicten kiezen voor online mediation. Ook als er meer partijen betrokken zijn: 30 is het maximum. Het is dus ook geschikt voor bijvoorbeeld directies, VVE’s, maatschappen en interactieve beleidsvorming bij overheden.

Wat heeft u als deelnemer nodig om met het systeem te kunnen werken?

Als u gewend bent om met internet en e-mail te werken, kunt u probleemloos met het systeem werken. Er is geen aanvullende training nodig.
Een geldig privé e-mailadres en een internetverbinding zijn voldoende.

Hoe verloopt een online mediation?

Het online bemiddelingstraject bestaat uit de volgende stappen:

 1. De mediator adviseert partijen over het bemiddelingsproces en de online procedure. Er worden afspraken gemaakt over de procedure, de regels en de kosten. Dit vindt plaats tijdens een intakegesprek maar kan ook telefonisch.
 2. De mediator legt de afspraken over de mediation vast in een mediationovereenkomst en stuurt deze naar partijen ter ondertekening.
 3. De mediator legt de case aan en voert de basisinformatie over de case en de deelnemers in;
 4. Zodra de case is aangelegd, krijgen de deelnemers automatisch een e-mail met een uitnodiging om aan de online mediation deel te nemen;
 5. De deelnemers krijgen toegang tot de beveiligde online mediation website via een link die ze per e-mail ontvangen. Na registratie vullen ze een intake in;
 6. Zodra de deelnemers de intake hebben ingevuld, krijgt de mediator bericht dat met de mediation kan worden begonnen;
 7. De mediator verstuurt een eerste bericht om zo de ‘bijeenkomst’ met de deelnemers op het discussieforum te starten.
 8. De deelnemers en de mediator communiceren nu via het discussieforum, waar ze informatie kunnen uitwisselen, kwesties kunnen bespreken, ideeën kunnen voorleggen en, indien mogelijk, geschillen oplossen.

Kosten en doorlooptijd online mediation

De kosten bestaan uit het uurtarief van de mediator en eenmalige kosten voor het gebruik van het online platform. De tijd die nodig is hangt af van de complexiteit van het probleem waarover wordt gediscussieerd en hoe snel deelnemers op berichten reageren. Dus, hoe actiever en constructiever u deelneemt aan de online gesprekken, hoe sneller uw probleem kan worden opgelost.

Voordelen van online mediation

Praktisch

 • geen reistijd
 • verlof opnemen of oppas regelen is niet nodig
 • u hoeft geen volle agenda’s op elkaar af te stemmen.
 • u bepaalt zelf op welk tijdstip u reageert, dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Emotioneel

 • geen pijnlijke emotionele confrontaties.
 • u kunt in alle rust uw antwoord of vragen nog eens overdenken en de tijd nemen om uw emoties daarin de juiste plaats geven.
 • voorkomt ruzies en hooglopende emoties die kunnen ontstaan bij echte, fysieke gesprekken.
 • de ene partij kan niet door de andere partij worden ondergesneeuwd, zoals weleens gebeurt in gesprekken.
 • partijen ervaren minder/geen machtsverschil (met name bij arbeidsconflicten kan dit van belang zijn)

Nadelen van online mediation

De voordelen klinken goed, maar wegen na onze ervaring niet op tegen de nadelen. Emoties laten zich via dit systeem lastig reguleren. Bijvoorbeeld, voor het praktisch regelen van een scheiding voldoet online mediation, maar alleen als partijen even graag willen scheiden, elkaar een nieuwe start gunnen en bereid zijn tot een eerlijke verdeling. Online mediation werkt niet als er spanningen zijn en er eerst pijnlijke kwesties moeten worden besproken en emoties een plek moeten krijgen. Daarvoor zijn toch echt face-to-face gesprekken nodig.

Daarom werkt DOOR1DEUR niet meer met online mediation. Wij passen wel videobellen toe indien gewenst, maar dat is iets anders.

Meer informatie?

Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag!

 

F*CK IT! Empowerment in mediation

Dit ondeugende kaboutertje kreeg ik van een deelneemster bij de afsluiting van een mediation over een arbeidsconflict. Voor haar staat het symbool voor haar nieuw verworven lef om voor zichzelf op te komen. In vaktermen heet dit empowerment: het vergroten van de autonomie van partijen en van hun vermogen om zelf te beslissen.

Als mediator stimuleer je empowerment allereerst door je gedragsregels uit te dragen:

 • met een neutrale houding en onpartijdigheid
 • door de verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossing bij partijen te leggen
 • door geen oplossing op te dringen en
 • door de keuzes van partijen te respecteren, ongeacht wat je zelf van de kwestie vindt.

Maar dat is niet altijd genoeg.  In conflicten raken mensen vaak hun zelfvertrouwen kwijt. Doordat de ander rot of neerbuigend tegen je doet, doordat je niet weet hoe je met het conflict moet omgaan of doordat je de kracht en de macht van de ander overschat en daarmee jezelf klein en weerloos maakt.

Als mediator kan ik een mediationdeelnemer helpen bij het (terug)krijgen van het zelfvertrouwen door hem of haar het eigen aandeel in het conflict te laten inzien en erkennen. Iemand die de schuld voor het conflict volledig bij de ander legt kan zich namelijk machteloos voelen: de ander bepaalt, het conflict overkomt je.

1-op-1 kan je nog verder gaan om mensen hun zelfvertrouwen te laten herwinnen. Als mediator heb je hier beperkt de mogelijkheid toe in een zogenoemde caucus (een individueel gesprek met een van de partijen). Als conflictcoach heb je meer mogelijkheden. Je kan het beeld dat iemand heeft van de ‘enorme’ macht en de kracht van de andere partij helpen terugbrengen tot normale proporties:

 • door te benadrukken dat het om het gedrag gaat en niet om de persoon
 • door uit het persoonlijke te gaan en het conflict zakelijk af te pellen
 • door iemand weer bewust te maken van de eigen sterke punten
 • door iemand met respect naar zichzelf te laten kijken: waarom zou de ander zich respectloos naar jou mogen gedragen?

Ook het leren omgaan met kritiek en feedback is essentieel voor het zelfvertrouwen. Dat is ook een belangrijke taak van een conflictcoach.

Het kaboutertje heeft inmiddels een mooie plek in mijn kantoor gekregen. Soms, als ik in het heetst van de strijd even onzeker word, kijk ik naar dat olijke gezicht en die opgestoken middelvinger en denk ik ‘F*ck it, ik kan niet meer doen dan m’n best!’

Neem contact op

Mobiel in vliegtuigstand bij mediation

Mobiel bij mediation in vliegtuigmodus

“Ik merk dat ik erg afgeleid word door je mobiel. Zou je hem op de vliegtuigstand willen zetten en in je tas willen doen?”

Dit is een vraag die ik regelmatig stel in mediations.

Mediation is een ultieme gelegenheid om écht met elkaar in verbinding te komen om het verstoorde contact te herstellen. Een mobiel op tafel werkt daarbij averechts. Oók als het geluid uit staat. Onderzoek toont aan dat alleen al een korte blik werpen op je mobiel om te zien wie er gebeld heeft de kwaliteit van het gesprek aantast. Het haalt je uit het moment en zet je terug in de hectiek van alledag. 

Aandacht besteden aan je mobiel -hoe kort ook- tijdens het mediationgesprek zorgt ervoor dat je niet voor de volle 100% met je aandacht bij het gesprek bent. Dat werkt niet alleen afleidend, het is ook disrespectvol naar je gesprekspartner. Je laat zien dat je op dat moment iets anders belangrijker vindt dan hem of haar en het gezamenlijk oplossen van jullie probleem.

En uiteindelijk heb je daar ook jezelf mee: Je zendt de boodschap uit dat je niet bereid bent om volop te investeren in de relatie. En wat doen we als we merken dat de ander niet volledig bereid is om in ons te investeren? Dan investeren we zelf ook minder in hen.

The best things happen offline!

Foto: Gratisopgraphy

Neem contact op