HET TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN BIJ DE OVERHEID

Mediationvaardigheden worden door de overheid steeds meer met succes toegepast bij beleidsontwikkeling, het primaire proces, bezwaren en klachten.

De belangrijkste voordelen hiervan zijn:

  1. 50% van de burgers ziet af van een verdere formele bezwarenprocedure.
  2. verbetering van de klanttevredenheid van 20%
  3. verbetering van de arbeidstevredenheid van ambtenaren van 20%
  4. vermindering van de administratieve lasten voor burgers van 23%
  5. vermindering van de kosten voor de overheid van 27%

Wil uw gemeente ook kennismaken met het toepassen van mediationvaardigheden? Dat kan door middel van een pilotproject.

Middels een pilotproject ervaart uw gemeente de voordelen van mediation

Een pilotproject is dé manier om als overheid kennis te maken met de voordelen van het toepassen van mediationvaardigheden binnen welk beleidsveld of organisatieonderdeel dan ook. Een pilotproject kan uit de volgende vijf fasen bestaan:

1. Initiatieffase

Het idee om met mediationvaardigheden te gaan werken wordt omgezet in een besluit om een pilotproject te gaan uitvoeren. Dit besluit wordt genomen en gedragen door het management van de organisatie en wordt ook bestuurlijk ondersteund.

2. Voorbereidingsfase

Het opstellen en uitvoeren van het projectplan met vijf belangrijke onderdelen:

  • Inhoudelijke keuzes t.a.v. de pilot: In welk beleidsveld toepassen? Omvang van de pilot? Projectdoelstellingen? Type interventies?
  • Planning, begroting en faciliteiten
  • Training, draagvlak, communicatie en informatie
  • Projectorganisatie. O.a. opdrachtgever/opdrachtnemer en verankering binnen de organisatie.
  • Wijze van sturing, monitoring en besluitvorming

3. Startbijeenkomst

Een helder en motiverend markeerpunt voor de start van de pilot. Het signaal is: de voorbereidingen zijn klaar, vanaf morgen gaan we bij deze overheid werken met mediationvaardigheden binnen het afgesproken werkveld.

4. Uitvoering

Het concreet werken met mediationvaardigheden in het geselecteerde domein en proces. Meteen vanaf het begin de resultaten monitoren zodat de werkwijze waar nodig kan worden aangepast, verbreed of verdiept.

5. Afronding en evaluatie

Markeren van de afsluiting van de pilot en het nemen van een vervolgbesluit over de inzet van mediationvaardigheden als reguliere interventie in de werkprocessen van de organisatie.

Wil uw overheid ook ervaring opdoen met mediationvaardigheden?

DOOR1DEUR verzorgt pilotprojecten voor de inzet van mediationvaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie. Het bovenstaande is daarbij slechts een voorbeeld van hoe DOOR1DEUR uw gemeente kan ondersteunen. Een pilotproject is altijd maatwerk waarbij wij naar behoefte het projectmanagement, de advisering en/of het trainen van medewerkers kunnen verzorgen. Met ruime mediationervaring én meer dan 15 jaar werkervaring binnen de overheid (gemeente en provincie) hebben wij daarvoor alles in huis.

Wilt u uw gemeente ook laten profiteren van het gebruik van mediationvaardigheden? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.