Jurisprudentie over mediation bij arbeidsconflict op een rij!

Voor het oplossen van een arbeidsconflict wordt steeds meer gebruik gemaakt van mediation. In welke mate wordt van werkgever en werknemer inzet voor mediation verwacht?

De Mediators federatie Nederland (MfN) heeft een aantal uitspraken op een rij gezet waaruit blijkt dat van de werkgever verregaande inspanningen worden verwacht om een arbeidsconflict met een werknemer te voorkomen of op te lossen. Aan de inspanningen van de werkgever zit wel een grens. Zie hieronder het overzicht zoals opgesteld door de MfN:

arbeidsconflict tekening

ECLI:NL:RBNNE:2015:4491

Op 23 september 2015 oordeelt de kantonrechter dat het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer onvoldoende gemotiveerd is (zie overweging 5.7). De werkgever heeft meermalen het verzoek van de werknemer tot mediation van de hand gewezen. De kantonrechter is van oordeel dat het in de rede had gelegen om met de werknemer – al dan niet in de vorm van mediation – in gesprek te gaan.

Bron:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:4491

ECLI:NL:RBDHA:2016:3384

In deze uitspraak van de kantonrechter blijkt dat de werknemer ook een inspanningsverplichting heeft als het gaat om het handhaven of herstellen van een goede arbeidsverhouding. In deze zaak hebben werkgever en werknemer drie mediationtrajecten doorlopen in verband met de tussen partijen gerezen verschillen van inzicht. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer toe, nu niet is gebleken dat de trajecten hebben geleid tot enige verbetering in de onderlinge verhoudingen (zie overweging 5.3).

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:3384

ECLI:NL:GHSHE:2016:1311

In dit arrest heeft het hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een werkgever het initiatief moet nemen om de arbeidsverhouding te normaliseren bij een arbeidsconflict. Verder overweegt het hof in dit arrest: “Het hof is voorshands van oordeel dat onder de hiervoor beschreven omstandigheden van [geïntimeerde] verlangd mocht worden dat zij op haar kosten een onafhankelijke mediator had ingeschakeld. Het was niet realistisch om te verwachten dat [appellant] zich weer kon melden op het werk zonder daaraan voorafgaande mediation.” (zie overweging 3.12)

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311

ECLI:NL:GHARL:2016:3301

Op 18 november 2015 heeft de kantonrechter een beschikking gewezen waaruit blijkt dat van de werkgever vergaande inspanningen worden verwacht om een verstoorde arbeidsverhouding met de werknemer te voorkomen. In deze casus wordt het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer afgewezen door de kantonrechter. De werkgever zou, ook na het doorlopen van twee mediationtrajecten, onvoldoende hebben gedaan om tot een werkbare verhouding te komen. Het hof komt in haar arrest van 25 april 2016 echter tot een andere conclusie nu is gebleken dat de werknemer al langere tijd wordt begeleid door een psycholoog en diverse therapieën heeft gevolgd. De werkgever heeft geen instrumenten ten dienste staan die zij als goed werkgever zou moeten hanteren of aanbieden ter regulering van de voortdurende conflicten als gevolg van de houding en het gedrag van de werknemer. Bovendien kan van een werkgever niet zonder meer verlangd worden dat hij regelmatig mediation inzet bij dezelfde werknemer om steeds opnieuw ernstig verstoorde verhoudingen te voorkomen of om deze op te lossen (zie overweging 5.9).

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3301

ECLI:NL:GHSHE:2016:2104

Ook in dit arrest gaat het om een verzoek van een werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Partijen hebben vijf juridische procedures doorlopen, alsmede twee mediationtrajecten. Het hof is van oordeel dat de werkgever zich meer inspanningen had moeten en kunnen getroosten om tot herstel van de arbeidsverhouding te komen. “Het is het hof onvoldoende gebleken dat herstel van de verhoudingen onmogelijk is en dus de verstoring van de arbeidsverhoudingen zodanig duurzaam is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd” (zie overweging 3.8.4.).

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:2104

Bron: website MfN

5 tips bij ziekmelding bij een arbeidsconflict

In deze blog geef ik 5 praktische tips aan ondernemers als er sprake is van arbeidsconflict in combinatie met ziekmelding. Lees meer

Vergeving na echtscheiding

vergeving2

Vergeving

Vorige week was ik als scheidingsmediator te gast in de Grote Kerk in Apeldoorn als forumlid over het thema Vergeving. Krijgt vergeven nog wel een plek in onze samenleving? En hoe zit dat bij echtscheiding? 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Binnen kerkgenootschappen is dit minder, maar er wordt al een flinke inhaalslag gemaakt.

Scheidingen gaan vaak gepaard met hoogoplopende emoties en conflicten. De vijandigheid en rancune tussen ouders hebben zeer negatieve effecten op de kinderen. Zij raken in loyaliteitsconflict, voelen zich boos, bang en onzeker en missen een voorbeeld van hoe je je eigen problemen positief oplost. Met als gevolg dat zij later een grotere kans hebben om zelf te gaan scheiden.

Alleen al voor je kinderen zou je dus écht moeten proberen om je ex-partner te vergeven en verder te gaan als collega-ouders.

 

Vergeven heeft een persoonlijk voordeel

Vergeven na echtscheiding pakt niet alleen goed uit voor je kinderen, maar is ook beter voor jezelf. Mensen die niet kunnen vergeven en erg rancuneus zijn hebben meer kans op depressie en andere psychische stoornissen. Ook hebben zij grotere kans op hart- en vaatziekten. Door vergeving voel je je beter en dit heeft een positief effect op je emotionele en lichamelijke gezondheid.

 

Wat is vergeving

Vergeving is een proces waarbij je steeds minder negatief en steeds positiever wordt jegens degene die je gekwetst heeft. Vergeven is wat anders dan het gebeurde vergeten, de ander excuseren of gratie verlenen. Het is erkennen dat je gekwetst of beschadigd bent door de ander, maar dit desondanks niet langer uiten in negatieve gevoelens, gedachten en gedrag jegens de ander. Dit vraagt tijd en is lang niet altijd even makkelijk. Maar er is zoals eerder gezegd veel mee te winnen.

 

Rol van de mediator bij vergeving

Als mediator heeft het weinig zin om in de beginfase –de crisisfase – van de scheiding vergeving te stimuleren. Het is dan dikke crisis waarin de scheiding en de directe gevolgen ervan centraal staan. Veel exen geven de ander de schuld van de scheiding en hun trauma. Hevige emoties kunnen de visie op de ex en de scheiding vertroebelen en tot heel onredelijk gedrag leiden.

In deze fase ben ik als mediator vooral gericht op het reguleren van de emoties: ervoor zorgen dat partijen de emoties op de juiste manier en op de juiste plek uiten  (dus niet bij de ex-partner of de kinderen).

Als de ergste crisis achter de rug is dan komt er een fase waarin de ex-partners (de aanleiding tot) de scheiding proberen te begrijpen en een plek geven.

Ik help hen daarbij door in gesprek te gaan over waarom de relatie is beëindigd en welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld.  Zo kan er uiteindelijk begrip ontstaan waarom bijvoorbeeld de ander is vreemdgegaan zonder dat die daarvan wordt vrijgepleit.  Vergeving komt dichterbij naarmate de ex-partners beter in staat zijn om de oorzaken van de scheiding in context te plaatsen en niet langer de schuldvraag alleen bij hun ex-partner leggen, maar ook het eigen aandeel onderkennen.

Een mediation is voor mij pas écht geslaagd als cliënt elkaar niet langer zien als een slecht persoon die alleen maar schade berokkent, maar als een mens met fouten en tekortkomingen. Dan is de weg vrij om met elkaar om te gaan als collega-ouders in plaats van ex-partners.

Een mediator is ook maar een mens!

mediator

Een mediator is ook maar een mens!

Laatst kreeg ik de tip van een professioneel schrijfster om mijn blogs  wat persoonlijker te maken. Best lastig dacht ik in eerste instantie. Als mediator ben ik gericht op anderen. Het draait om hén en om het conflict waarin zíj verwikkeld zijn geraakt. Zij moeten sámen tot een goede en door beide partijen gedragen oplossing komen. Wat ik ervan vind is niet relevant. En het is evenmin aan mij om een oplossing aan te dragen. Mensen houden zich nu eenmaal beter aan afspraken die ze zelf hebben bedacht.

Maar bij nader inzien speelt de persoon achter de mediator een veel grotere rol dan ik aanvankelijk besefte. Dat ik mijn persoonlijke emoties geen rol laat spelen bij mediationtrajecten wil niet zeggen dat ik als een robot functioneer. Het is mijn creatief brein dat een oplossing bedenkt en partijen laat denken dat ze die zelf hebben verzonnen. Het is mijn intuïtie die maakt dat ik doorvraag op het ene en het andere laat voor wat het is en die aanvoelt waar de angel zit. Het is mijn directieve instelling die mensen even apart neemt en ze op de man af vraagt wat ze nu écht willen omdat ik vermoed dat ze niet staan achter wat ze beweren.

Zo, het beeld van mezelf als mediator heb ik nu bijgesteld. Nu nog het beeld van de buitenwacht, met stip op 1: EEN MEDIATOR HEEFT ZELF NÓÓIT RUZIE!

Sorry, ik moet jullie teleurstellen. Ook ik beland wel eens in een stevige  familieruzie. En in het bedrijfshockeyteam van DOOR1DEUR is het ook niet altijd pais-en-vree. Inmiddels rijd ik niet meer met reclame op mijn auto. Niet alleen omdat bedrijven het niet  prettig  vonden dat mijn auto pontificaal voor de deur stond geparkeerd (Hé, daar is stront aan de knikker!). En ook niet omdat ik op zaterdagochtend lekker anoniem in joggingpak met een out-of-bed-look naar de Albert Heijn wil.  Belangrijkste reden is dat ik ook wel eens ‘vergeet’ om voorrang te geven en soms, heel soms… dat verbaal laat merken aan mijn medeweggebruiker… Dat verwacht je toch niet van een mediator!

Dus ja, ik ben als mediator ook maar een mens. Gelukkig maar. Want hoe heerlijk is het om stiekem een traantje weg te pinken bij een prachtige hereniging!

 

 

Mediation in publiciteitsgevoelige zaken

Geheimhouding bij mediationVertrouwelijkheid is een belangrijk kenmerk van mediation. Het kan zelfs de voornaamste reden zijn waarom u – juist bij een zaak die niet in de publiciteit mag komen – uw conflict via mediation wilt oplossen. Het is aan de mediator om uw zaak optimaal te beveiligen.

 Wat mag u van uw mediator verwachten om geheimhouding te waarborgen?

Allereerst is het aan de mediator om, in overleg met partijen, een goede inschatting te maken of de media geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het conflict. Afhankelijk van de verwachtte publiciteitsgevoeligheid dient de mediator passende maatregelen te treffen. De vertrouwelijkheid en geheimhouding moeten tot in de kleinste details worden geregeld. Daarnaast stemt de mediator van te voren met partijen af wat te doen als zij of de mediator toch door de media worden benaderd. Daarvoor kan eventueel in de mediation een gezamenlijke verklaring voor de media worden opgesteld.

 Kans op lekken zo klein mogelijk maken

Partijen en mediator zijn aan geheimhouding gebonden door het tekenen van een mediationovereenkomst met geheimhoudingsclausule bij de start van de mediation.
Maar dat is vaak niet genoeg. Naast partijen kunnen er meer mensen op de hoogte zijn van de mediation. Het is aan de mediator om te checken wie dat zouden kunnen zijn, zoals secretaresses en persoonlijke assistenten, partners of echtgenoten.  Of medewerkers van het kantoor van de mediator. Ook zij moeten aan geheimhouding gebonden worden door het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.
Als de correspondentie over de mediation via e-mail plaatsvindt, moet de mediator checken wie er toegang heeft tot de e-mail en die een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Liever nog maken partijen gebruik van privé-emailadressen of zelfs een speciaal voor de mediation eenmalig aangemaakt e-mailaccount.
Het is ook aan de mediator om te verifiëren waar de stukken van de mediation, zoals de mediationovereenkomst, correspondentie en verslagen worden opgeborgen en wie eventueel toegang tot die plek heeft.

 Boetebeding

Om het belang van de geheimhouding kracht bij te zetten kan er een boetebeding in de mediationovereenkomst worden opgenomen op overtreding van de geheimhoudingsclausule. Deze contractuele bepaling kan door een rechter worden gematigd, maar heeft in ieder geval een afschrikkingseffect.

 Plaats

De mediator dient zich ervan te vergewissen dat de plaats waar de mediation plaatsvindt geschikt is. Dat betekent dat er geen of niet veel andere mensen zijn en dat de mensen die er wel zijn ook een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.

 Communicatie naar de achterban

U mag van de mediator verwachten dat hij of zij bij iedere mediation zal checken wie er van de eventuele achterban geïnformeerd moet worden. De mediator kan dit doen door iedere mediation af te sluiten met de vraag wie waarover geïnformeerd moet worden en wie wat gaat zeggen.

Het is ondanks alle voorzorgsmaatregelen een illusie om te denken dat er buiten de mediation niet over de mediation wordt gesproken. Toch weegt dit risico niet op tegen het profijt dat u kunt hebben van een mediationprocedure.

 

Bron: De inhoud van deze blog is mede gebaseerd op het artikel ‘Mediation in publiciteitsgevoelige zaken’  van Monique van de Griendt in het vakblad ‘Conflicthantering’ nr 6 2012

de directeur doet het met wie

De directeur doet het met wie???

Roddel op de werkvloer hoeft niet altijd negatief te zijn. Onschuldige kletspraatjes over anderen versterken de onderlinge band, zoals het elkaar vlooien door apen. 

Maar wat als de roddels gaan over jou als manager en je reputatie op het spel staat? En hoe zorg je ervoor dat je een minder interessant roddel-object wordt?

Over bazen wordt meer geroddeld

Over bazen wordt meer geroddeld dan over andere collega’s. Een smeuïg verhaal over de baas doet het immers altijd goed: iedereen binnen het bedrijf weet over wie het gaat. En de machtspositie die een baas heeft ten opzichte van de werknemers legt een extra spanning op de roddel. Roddelaars voelen zich ook minder bezwaard als het over de baas gaat: De band tussen manager en werknemer is vaak veel zwakker dan de band tussen werknemers onderling.

In zekere zin kun je blij zijn als over je geroddeld wordt, want dan stel je blijkbaar wat voor in de organisatie!

 Hoe ga je om met roddels over jezelf?

  • Trek je de roddels niet persoonlijk aan. Het is normaal dat over jou als manager meer dan gemiddeld wordt geroddeld, hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind.
  • Houd je emoties in toom, anders creëer je alleen nog maar meer roddels. Als het voor de wereld lijkt alsof je er niet mee zit dan maak je het roddelen veel minder leuk.
  • Grijp zo snel mogelijk in. Want hoe vaker mensen een gerucht horen, hoe eerder ze het zullen geloven. Vooral als ze het horen van een iemand die bekend staat als eerlijk en integer.
  • Negeer het gerucht niet.  Mensen kunnen dan het idee krijgen dat je iets te verbergen hebt en zullen extra nieuwsgierig worden. Het beste is om het gerucht te weerleggen, ontkennen heeft weinig zin want mensen willen bewijzen zien.
  • Is het gerucht voor een deel wel waar is, kan het slim zijn om dit te bekennen. Door dat deel toe te geven maak je een redelijke en eerlijke indruk en zullen mensen eerder begrijpen hoe de leugen is ontstaan.
  • Als het gerucht  waar is, kun je ervoor kiezen te bekennen. Hierdoor zullen mensen hun interesse verliezen, want geheime dingen zijn veel interessanter dan openbare dingen.

Hoe zorg je als leidinggevende dat er minder over je geroddeld wordt?

  • Roddel als manager nooit zelf! Dat ondermijnt je gezag en het vertrouwen dat mensen in je hebben.
  • Zorg dat medewerkers vertrouwen in je hebben. Houdt je aan je woord en vertel geen onwaarheden. Leidinggevenden blijken vooral op een negatieve manier besproken te worden als medewerkers geen vertrouwen in hem hebben. Als de ‘baas’ in het verleden eens gelogen heeft, zullen geruchten nóg beter gedijen.
  • Zorg dat je zeker overkomt. Als je paniekerig of onzeker bent, zullen eerder geruchten ontstaan. Vaak is het voor onzekere leiders ook lastiger om die geruchten dan weer de kop in te drukken.