Ouderschapsplan

Uitgebreid, gedetailleerd en toekomstgericht

Ons ouderschapsplan is uitgebreid, gedetailleerd en kijkt vijf jaar vooruit, want:

  • hoe concreter de afspraken nu, hoe minder kans op conflicten in de toekomst. Vage afspraken kunnen een bron van irritatie worden als ze verschillend worden geïnterpreteerd.
  • een goede verstandhouding op het moment van scheiden, is geen garantie voor goed overleg in de toekomst. En dan is het prettig om terug te kunnen vallen op duidelijke afspraken.

Werkwijze bij het opstellen

1. Een uitgebreide vragenlijst

DOOR1DEUR heeft een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld over alle aspecten met betrekking tot de kinderen die volgens ons in een goed ouderschapsplan thuishoren. U vult los van elkaar deze lijst in. De antwoorden bieden de mediator veel aanknopingspunten voor verder overleg.

2. Advies kindertherapeut

Wij adviseren om kinderen vanaf 4 jaar een stem te geven in het overleg. Een kindertherapeut voert dan een aantal gesprekken met uw kind(eren) en geeft op basis hiervan én vanuit haar professie advies ten aanzien van het ouderschapsplan.

3. Overleg onder begeleiding van de mediator

Ouders formuleren samen wat nu concreet de belangen van de kinderen zijn en hoe zwaar elk belang moet wegen. En zij bespreken hoe zij het advies van de kindertherapeut een plek willen geven. Vervolgens worden gezamenlijk alle onderdelen van het ouderschapsplan ingevuld.

Professionele begeleiding van Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES)

  • advies over het ouderschapsplan
  • kinderen helpen bij de verwerking van de echtscheiding
  • advies aan ouders hoe om te gaan met de kinderen bij scheiding

KIES

Kinderen voelen zich verward als hun ouders gaan scheiden, ook als de ouders dit in goed overleg doen.

Om te voorkomen dat kinderen nadelige gevolgen ondervinden van de scheiding – ook op latere leeftijd – is de methode KIES ontwikkeld. KIES leert kinderen de scheiding beter begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hun betekent en hun vragen en angsten te uiten.
DOOR1DEUR werkt nauw samen met een KIES-coach.

Advies over het ouderschapsplan

Wij adviseren om kinderen vanaf 4 jaar een stem te geven in het echtscheidingstraject. De KIES-coach voert een gesprek met uw kind(eren) en geeft op basis hiervan én op basis van haar kennis en ervaring advies over het ouderschapsplan.
Kinderen zijn al heel jong heel goed in staat om hun belangen duidelijk te maken. Zij weten als geen ander waar ze bang voor zijn, waar ze verdriet over hebben, wat ze belangrijk vinden.
Voor kinderen is het belangrijk dat er op een goede manier naar hen wordt geluisterd. Ze leren dan zelf om hun gevoelens, hun angsten onder woorden te brengen. Dat helpt bij de verwerking. Bovendien: als hun mening telt, verlost hen dat van de machteloosheid die ze voelen met betrekking tot de scheiding. Het is juist het ervaren van machteloosheid dat kan traumatiseren.

Kinderen helpen bij de verwerking van de scheiding

De KIES-coach helpt de kinderen om op een goede manier met de scheiding om te gaan en biedt sociaal-emotionele ondersteuning. Het traject bestaat uit een (gratis) intake met beide ouders en vervolgens 9 kindgesprekken met tussendoor 2 oudergesprekken (na het 2de en na het 8ste kindgesprek).

Advies voor ouders hoe om te gaan met de kinderen bij echtscheiding

De KIES-coach kan ouders uitgebreid advies geven bij vragen als:

  • Hoe vertellen we de kinderen over de scheiding?
  • Hoe moet ik omgaan met het verdriet van onze kinderen?
  • Hoe kan ik ons kind helpen de scheiding te verwerken?
  • Hoe moet ik signalen van ons kind (zoals ongehoorzaamheid, moeite met afscheid nemen) interpreteren en hoe ga ik er mee om?
  • Hoe kan ik ons kind helpen te wennen aan de nieuwe situatie?

 

Inhoud van het ouderschapsplan

Hoofdverblijfplaats

De ouders bepalen samen waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft en dus waar het kind  staat ingeschreven bij de gemeente. Dit geldt totdat het kind meerderjarig is. Meestal is de inschrijving bij de ouder waar het kind het grootste deel van de tijd doorbrengt en die de administratieve taken op zich neemt. De hoofdverblijfplaats is belangrijk voor de Belastingdienst (toeslagen, alleenstaande ouderkop, kindgebonden budget) en de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag). Correspondentie vanuit de overheid over het kind wordt gericht aan het adres van de ouder waar het kind staat ingeschreven, evenals correspondentie van de tandarts, ziekenhuis, school, etc..

Soms zou de ouder waar het kind minder verblijft aanspraak kunnen maken op (hogere) toeslagen of kindgebonden budget. Dan kan het financieel aantrekkelijker zijn om de hoofdverblijfplaats te wijzigen. Daar moeten beide ouders het dan wel over eens zijn.

De hoofdverblijfplaats kan een emotionele lading hebben voor ouders. Er verandert echter feitelijk niets aan de positie van de ouder ten opzichte van het kind. Beide ouders houden dezelfde juridische positie, ongeacht de hoofdverblijfplaats.