Groepsmediation bij teamconflicten

Binnen teams kunnen zich hevige conflicten voordoen: coalitievorming, kwaadspreken, vergaderingen die in ruzies ontaarden etc.. Als teamconflicten en samenwerkingsproblemen de werksfeer ernstig aantasten en de productiviteit nadelig beïnvloeden kan groepsmediation een oplossing bieden.

Aanpak van groepsmediation

Vooraf bespreekt de mediator van DOOR1DEUR eerst met de opdrachtgever of groepsmediation de meest geschikte manier is om uw teamconflict op te lossen. Wat speelt er? Wie zijn betrokken? Wie moeten er aan tafel komen? Staat de kwestie op zich of spelen er nog ander zaken die aanleiding zijn geweest?

Een groepsmediation gaat in twee stappen. Eerst de intake: aparte face-to-face gesprekken met alle teamleden. Vervolgens de gezamenlijke gesprekken met het team.

1. Face-to-face intake

De mediator voert met de betrokken partijen aparte face-to-face gesprekken. Indien er voldoende draagvlak is voor een groepsmediation wordt het vervolgtraject gestart met de groep gezamenlijk.

 Het intaketraject bestaat uit:

  • de voorbereiding op de gesprekken;
  • de intakegesprekken op de locatie van de opdrachtgever;
  • uitwerking en analyse intake;
  • terugkoppeling intake opdrachtgever;
  • opstellen definitief plan van aanpak voor het vervolgtraject.

2. Teamgesprekken

Afhankelijk van de uitkomst van de intakegesprekken en het daarop gebaseerde plan van aanpak wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren. De mediator plant een datum voor het eerste gezamenlijk gesprek, de groepsmediation.
 
Gemiddeld vinden 3-5 groepsbijeenkomsten plaats onder begeleiding van de mediator. Tot slot wordt er, indien van toepassing, een eindovereenkomst opgesteld en voor akkoord aan de betrokkenen voorgelegd.

Evaluatie

Na afloop van een mediation is het mogelijk om na een bepaalde tijd nog een evaluatie van het traject in te plannen. Tijdens deze evaluatie wordt met alle betrokkenen besproken wat voor impact het mediationtraject heeft gehad op het team. Wat heeft het met iedereen persoonlijk gedaan en zijn er al veranderingen waargenomen. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over hoe te handelen als het even niet meer zo lekker gaat. De focus gaat naar de toekomst!