Een toevoeging (= subsidie) van de Raad voor Rechtsbijstand bij (echt)scheiding

Als zowel uw inkomen als uw vermogen onder een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging (= subsidie). De overheid betaalt dan mee aan de kosten van uw mediator en u betaalt zelf een vaste eigen bijdrage (en daarnaast eventuele kosten zoals griffierecht).

Wij kunnen de toevoeging (= subsidie) voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor informatie www.rvr.org

Kom ik in aanmerking?

Hieronder kunt u zelf nagaan of u (waarschijnlijk) in aanmerking komt voor een toevoeging. Dat is vaker het geval dan wordt gedacht. Zo wordt bijvoorbeeld niet uitgegaan van uw feitelijke inkomen maar van uw fiscale inkomen. Dat is meestal lager, aangezien daarbij allerlei aftrekposten in aanmerking worden genomen zoals de hypotheekrente, alimentatie voor kinderen of ex-partner uit een eerder huwelijk en bij een ondernemer ook nog de zelfstandigenaftrek.

Complexe regelgeving

Hieronder vindt u de daarvoor geldende regels. Deze zijn behoorlijk ingewikkeld. Tijdens het eerste gesprek kan direct worden beoordeeld of u waarschijnlijk voor een toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Brengt u dan wel uw aangifte of aanslag inkomstenbelasting 2018 mee!

Peiljaar en inkomensbegrip

Het peiljaar voor uw inkomen en vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2020 is het peiljaar 2018. Hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eenmalige eigen bijdrage. Voor het inkomen wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen (ook wel belastbaar inkomen genoemd). Dat vindt u op uw aanslag of aangifte Inkomstenbelasting.

Gezinssituatie

Voor de inkomensgrens zijn er twee categorieën:

  1. alleenstaand
  2. alleenstaand met minderjarig(e) kind(eren).

Bij echtscheiding en beëindiging samenwoning wordt het inkomen van uw ex-partner buiten beschouwing gelaten. Zijn er geen minderjarige kinderen, dan geldt u als alleenstaand.

Zijn er wel minderjarige kinderen, dan wordt u als alleenstaande ouder beschouwd als u bij de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind(eren). Dat geldt voor beide partners. Als u en uw partner nog bij elkaar wonen met uw kinderen (of in ieder geval bij de GBA op het zelfde adres staan ingeschreven), wordt u beiden beschouwd als alleenstaande ouders en valt u beiden met uw eigen inkomen in categorie B.

Inkomensnormen en eigen bijdrage per 1 januari 2020 voor mediation

A. Alleenstaand

Verzamelinkomen 2018            t/m € 19.400     t/m € 27.300

Eigen bijdrage tot 4 uur            € 54                    € 54

Eigen bijdrage 4 uur of meer   € 54                    € 107

B. Alleenstaand met minderjarige kinderen

Verzamelinkomen 2018            t/m € 26.900                  t/m € 38.600

Eigen bijdrage tot 4 uur            € 54                                   € 54

Eigen bijdrage 4 uur of meer   € 54                                   € 107

Vermogen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in het peiljaar meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen.

Vrijgesteld vermogen per persoon

2018 (het peiljaar):       € 30.000

Is uw inkomen of vermogen na 2018 sterk gedaald?

In 2020 wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen in 2018. Maar als uw inkomen nu veel lager is, kunt u een verzoek doen voor peiljaarverlegging naar 2020. Uw mediator kan u hierover inlichten.

Resultaatsbeoordeling en intrekking toevoeging

Als na afloop van de zaak blijkt dat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen in 2020, wordt uw toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat van de zaak is het nettobedrag dat u ontvangt, bijvoorbeeld van uw ex-partner wegens overbedeling bij echtscheiding of uit de opbrengst van de verkoop van de echtelijke woning. De maandelijkse alimentatie wordt niet beschouwd als resultaat van de zaak.

Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft maar er wel recht op heeft, wordt dit in aanmerking genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het niet direct lukt om de woning te verkopen of als u pas over enkele jaren het uitkoopbedrag van uw ex-partner zult ontvangen. U heeft dan een vordering op een geldbedrag, en die vordering wordt beschouwd als resultaat van de zaak. Verder geldt dat niet van belang is waarom u het resultaat van de zaak krijgt.

Bij de resultaatsbeoordeling wordt voor de hoogte van het heffingsvrij vermogen uitgegaan van het jaar waarin de zaak eindigt.

In 2020 is het heffingvrije vermogen € 30.846,- per volwassene. Hiervan is bij de resultaatsbeoordeling 50% vrijgesteld, dus € 15.423,-.

Een voorbeeld van een resultaatsbeoordeling

U bent een alleenstaande van 45 jaar met 2 kinderen.

Uw heffingvrij vermogen bedraagt in 2020 € 30.846,-.

De helft hiervan is € 15.423,-. Dit is de voor u geldende resultaatsgrens.

Stel, u ontvangt als resultaat van de zaak € 15.500,-. In dat geval trekt de Raad voor Rechtsbijstand uw toevoeging met terugwerkende kracht in, omdat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingvrije vermogen.

Wat is het gevolg van de intrekking van de toevoeging?

Het intrekken van de toevoeging betekent dat u met terugwerkende kracht zelf de kosten van de mediator moet betalen. Om niet voor verrassingen te komen staan, wordt door ons kantoor tevoren een duidelijke afspraak met u gemaakt over het tarief voor het geval de toevoeging wordt ingetrokken. Het is verstandig om hiervoor geld opzij te leggen.

Heeft een toevoegingsaanvraag nut als er vermogen is?

Ook als al op voorhand vast staat dat de toevoeging na resultaatsbeoordeling zal worden ingetrokken, heeft het toch zin om bij de aanvang van de zaak een toevoeging aan te vragen.

Op de eerste plaats is er bijvoorbeeld een (misschien kleine, maar toch) kans dat de echtscheiding niet doorgaat doordat u zich verzoent. Het aanwezige vermogen wordt dan niet beschouwd als resultaat van de zaak en de toevoeging blijft in stand.

Op de tweede plaats ontvangt u van de Rechtbank een korting van ruim 70% op het griffierecht als aan u een toevoeging is verleend. Deze korting wordt niet teruggedraaid als de toevoeging wordt ingetrokken. Bij een mediation echtscheiding of beëindiging samenwoning betaalt u dan voor het griffierecht € 41,50 in plaats van € 152,00 per persoon. Dit voordeel heeft u bij een toevoeging dus sowieso.

U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.

De regelgeving voor toevoegingen is te vinden op www.rvr.org